Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

II SA/Po 645/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku (-) E. Podrazik

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę R. B. na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Pismem z dnia [...] grudnia 2016 r. (nadanym na poczcie w tej samej dacie) R. B. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W myśl art. 141 § 2 ustawy z dnia 31.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) w sprawach, w których oddalono skargę, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

W przedmiotowej sprawie wyrok oddalający skargę został ogłoszony w dniu 24 listopada 2016 r. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upływał stronom, w tym skarżącej, z dniem 1 grudnia 2016 r. Natomiast skarżąca wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożyła w dniu [...] grudnia 2016 r., a więc po terminie do zgłoszenia takiego żądania.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wobec spóźnionego zgłoszenia żądania uzasadnienia wyroku należało odmówić jego sporządzenia.

(-) E. Podrazik

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze