Wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A spółka jawna (poprzednio: [...]) na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego postanawia 1. oddalić wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczoną opłatę kancelaryjną w kwocie 100 (słownie: stu) zł. /-/ J.Zieliński

Uzasadnienie

W dniu 18 lutego 2015 r. tutejszy Sąd oddalił skargę A spółki jawnej [...] na decyzję bliżej opisaną w komparycji niniejszego postanowienia.

W dniu 5 marca 2015 r. (data nadania pocztowego pisma procesowego z dnia 4 marca 2015 r. - k. 46) pełnomocnik skarżącej spółki - po zmianie nazwy: A spółka jawna [...] - wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżąca zgłosiła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., który opłaciła przy jego wniesieniu opłatą kancelaryjną w wysokości 100 zł (k. 40, 41, 56).

Prawomocnym postanowieniem z dnia 26 marca 2015 r. tutejszy Sąd odmówił stronie przewrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt II OZ 538/15 oddalił zażalenie skarżącej w tym przedmiocie).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm. - dalej: P.p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 P.p.s.a.). Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia biegnie od dnia ogłoszenia wyroku.

Wyrok w niniejszej sprawie został ogłoszony w dniu 18 lutego 2015 r., zatem termin do zgłoszenia żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku upłynął dla strony w dniu 25 kutego 2015 r. W konsekwencji złożenie takiego wniosku w dniu 5 marca 2015 r. było w sposób oczywisty spóźnione. Zarazem termin do zgłoszenia przedmiotowego wniosku nie został stronie przywrócony (postanowienie NSA z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt II OZ 538/15).

Wobec powyższego wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku był bezskuteczny (art. 85 P.p.s.a) i nie mógł doprowadzić do sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 18 lutego 2015 r. sygn. akt II SA/Po 645/14. W tej sytuacji uzasadnione było oddalenie przedmiotowego wniosku, będące skutkiem uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, co równoznaczne jest z uznaniem zaistnienia formalnych przeszkód do sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w punkcie I sentencji.

Wobec bezskuteczności wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 18 lutego 2015 r. należy przyjąć, że w przedmiotowej sprawie skarżąca nie podjęła czynności procesowej, z którą wiązałby się obowiązek uiszczenia opłaty sądowej (tu: opłaty kancelaryjnej). W konsekwencji uiszczona opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku w kwocie 100 zł stanowiła koszty nienależne i należało koszty te zwrócić stronie z urzędu na podstawie art. 225 P.p.s.a. Zgodnie z przywołanym przepisem zwrot opłaty następuje na koszt strony, co w praktyce oznacza, że z kwoty nienależnej opłaty zostaną potrącone koszty jej zwrotu - o ile zastosowany przez Sąd sposób zwrotu wiąże się z poniesieniem tego rodzaju kosztów. W razie niezgłoszenia przez skarżącą (jej pełnomocnika) innego sposobu zwrotu opłaty, jej kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym - bez potrąceń - na ten rachunek bankowy, z którego została uiszczona.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów sądowych (punkt 2 sentencji) wiąże Sąd od dnia, w którym niniejsze orzeczenie stanie się prawomocne.

/-/ J.Zieliński

Strona 1/1