Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. /-/ Wiesława Batorowicz

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2015 r., na rozprawie, zapadł wyrok w sprawie opisanej w sentencji postanowienia.

Skarżący - K. K. - został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy wraz z odpowiednim pouczeniem o terminach i sposobie odwołania się od wyroku (k. 14 i 19 akt sąd.).

Pismem z dnia [...] grudnia 2015 r., wniesionym do Sądu w dniu 23 grudnia 2015 r. (data nadania na kopercie, k. 29 akt sąd.), skarżący zwrócił się o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: "P.p.s.a."), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Z kolei zgodnie z art. 141 § 2 P.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 P.p.s.a.). Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia biegnie od dnia ogłoszenia wyroku. Wyrok w niniejszej sprawie został ogłoszony w dniu 2 grudnia 2015 r. - a więc termin ten dla stron upłynął w dniu 9 grudnia 2015 r.

W tej sytuacji, wobec przytoczonych wyżej przepisów wniosek skarżącego został złożony po terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji

/-/ Wiesława Batorowicz

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze