Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO (del.) Ewa Partyka po rozpoznaniu w dniu 28 października 2010r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 października 2010r., sygn. akt II SA/Rz 1020/09 oddalającego skargę Prokuratora Okręgowego na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2010r. znak: [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku na wniosek Wojewody [...].

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 7 października 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2009r. znak: [...], która uchylała decyzję Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] maja 2009r. Nr [...] o zobowiązaniu I. P. do opuszczenia terytorium RP i umarzała postępowanie pierwszej instancji.

W dniu 14 października 2010r. Wojewoda złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku zapadłego w dniu 7 października 2010r. w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1019/09, w którym oddalono skargę Prokuratora Okręgowego na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2009r. znak: [...] uchylającą decyzję Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] kwietnia 2009r. Nr [...] o zobowiązaniu obywatelki Ukrainy G. Z. do opuszczenia terytorium RP i umarzającą postępowanie pierwszej instancji.

Natomiast w dniu 18 października 2010r. Wojewoda wniósł do tut. Sądu pismo, w którym podniósł, że składając dnia 14 października 2010r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku miał na myśli wyrok, który wydano w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1020/09, jednakże omyłkowo wskazał inną sygnaturę akt sądowych (II SA/Rz 1019/09) oraz innego uczestnika postępowania (G. Z.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej następnie P.p.s.a. w sytuacji, gdy sąd oddalił skargę, uzasadnienie takiego wyroku sporządza się na wniosek strony, który winien zostać zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wspomnianego orzeczenia.

Wyrok rozstrzygający niniejszą sprawę tj. oddalający skargę Prokuratora Okręgowego na wskazaną na wstępie decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2009r. zapadł w dniu 7 października 2010r. Tym samym ostatnim dniem terminu do złożenia przedmiotowego wniosku był 14 października 2010r.

Tymczasem wniosek o sporządzenie uzasadnienia wskazanego orzeczenia i doręczenie go wraz z tym orzeczeniem złożony został przez Wojewodę dopiero w dniu 18 października 2010r. Wprawdzie bowiem - jak wynika z wyjaśnień organu zawartych w jego piśmie z dnia 18 października 2010r. -składając w dniu 14 października 2010r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1019/09 Wojewoda chciał w rzeczywistości złożyć taki wniosek odnośnie wyroku zapadłego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1020/09, jednakże omyłka organu w tym zakresie nie może przesądzić o zachowaniu terminu z art. 141 § 2 P.p.s.a. Z jednoznacznego brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że termin ten wynosi 7 dni. Ewentualna zatem pomyłka strony nie rodziłaby dla niej negatywnych konsekwencji procesowych tylko wówczas, gdyby wyjaśniona została także w tym terminie. W niniejszej sprawie tak się jednak nie stało. Wojewoda wyjaśnił bowiem swoje omyłkowe działanie już po upływie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1020/09.

Nie ulega wątpliwości, że wniosek z dnia 14 października 2010r. został złożony w sprawie sygn. II SA/Rz 1019/09 i sprawę tę identyfikowała nie tylko sygnatura akt sądowych, ale i wskazanie uczestniczki w tamtej sprawie oraz daty i numeru zaskarżonej decyzji, a nie treść zapadłego rozstrzygnięcia.

Bez znaczenia jest także okoliczność, że Sąd sporządził uzasadnienie w niniejszej sprawie na wniosek Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w [...].

W takiej sytuacji organ może bowiem wnioskować o doręczenie odpisów wyroku oraz sporządzonego uzasadnienia.

Z podanych względów odmówiono więc Wojewodzie sporządzenia uzasadnienia wyroku, działając w tym zakresie na podstawie art. 141 § 3 w zw. z art. 141 § 2 P.p.s.a.

Strona 1/1