Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Partyka po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Rz 116/11 o odrzuceniu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami - p o s t a n a w i a - odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

II SA/Rz 116/11

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 15 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Rz 116/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie o odrzucił skargę A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami z uwagi na nieuiszczenie przez skarżącego wpisu sądowego.

Przesyłka zawierająca to postanowienie była wysłana na adres podany przez A. N., została ona awizowana i złożona w dniu 17 marca 2011 r., we właściwej placówce pocztowej UP w H. Mimo jej ponownego awizowania w dniu 28 marca 2011 r., nie została także podjęta w terminie 14 dniowym, liczonym od dnia pierwszego zawiadomienia, co jednak wywołuje zastępczy skutek doręczenia z upływem ostatniego dnia tego okresu tj. 31 marca 2011 r., zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - określanej dalej jako P.p.s.a.), (dowód: zwrócona do Sądu przesyłka zawierająca w/w postanowienie k. 19, 20 akt sądowych). W takiej sytuacji postanowienie o odrzuceniu stało się prawomocne dnia 3 maja 2011 r.

Przesyłka zawierająca postanowienie o odrzuceniu zawierała również pouczenie, że od powyższego postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i zawierała nadto informację, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego: adwokatem lub radcą prawnym.

W dniu 24 października 2012 r. A. N. nadał w urzędzie pocztowym zażalenie na postanowienie z dnia 15 marca 2011 r.

W związku z powyższym Sąd pismem z dnia 5 listopada 2012 r. wezwał skarżącego o wyjaśnienie czy złożone przez niego pismo zatytułowane: "zażalenie", jest skargą kasacyjną. Przy czym Sąd zawarł pouczenie, że w razie braku odpowiedzi na wezwanie Sąd uzna, że w/w pismo określone jako "zażalenie" stanowi skargę kasacyjną wniesioną osobiście przez skarżącego.

W dniu 7 listopada 2012 r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym

(w zakreślonym terminie) - pismo, w którym stwierdził, że zażalenie z dnia 24 października 2012 r. "jak sama nazwa wskazuje jest zażaleniem".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Na wstępie wyjaśnić należy, że art. 194 § 1 P.p.s.a. wymienia postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, na które służy zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z przepisu tego wynika, że zażalenie przysługuje także na inne postanowienia tego sądu w przypadkach przewidzianych w ustawie. Podnieść należy, że ani przepis art. 194 § 1 P.p.s.a, ani też żaden inny przepis P.p.s.a. nie przewidują możliwości zaskarżenia zażaleniem postanowienia sądu o odrzuceniu skargi. Natomiast z art. 173 § 1 P.p.s.a. wynika, że od wydanego przez sąd administracyjny postanowienia kończącego postanowienie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mimo pouczenia Sądu w tym zakresie, zarówno w postanowieniu o odrzuceniu skargi, a także w wezwaniu Sądu z dnia 5 listopada 2012 r. - skarżący podtrzymał, że wniósł zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi.

Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, która podlega odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny m.in. w przypadku jej niedopuszczalności (art. 197 § 2 w związku z art. 178 P.p.s.a.).

Skoro postanowienie o odrzuceniu skargi kończy postępowanie w sprawie, dlatego zgodnie z art. 173 § 1 P.p.s.a., na to orzeczenie nie przysługuje zażalenie lecz skarga kasacyjna.

W związku z powyższym zażalenie A. N. wniesione na orzeczenie, od którego nie przysługuje taki środek zaskarżenia podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalne.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 178 P.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze