Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku B. K. o przywrócenie terminu do podpisania sprzeciwu w sprawie ze sprzeciwu B. K. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku celowego - postanawia - odmówić przywrócenia terminu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił sprzeciw B. K. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku celowego. Przyczyną powyższego był fakt, iż wymieniona nie podpisała sprzeciwu we wskazanym jej siedmiodniowym terminie.

W zażaleniu na to postanowienie B. K. wskazała, że w trakcie przesyłania podpisanego sprzeciwu poprzez platformę ePUAP pojawił się komunikat o błędzie z poleceniem ponownego wysłania, jednak próba ta nie powiodła i "jeden załącznik się nie załadował". Strona podniosła, że jest przewlekle chora i nie ma siły sprawdzać komunikatów na platformie ePUAP. Podkreśliła, że spóźnione podpisanie przez nią sprzeciwu nastąpiło nie z jej winy, a z powodu błędu technicznego systemu.

Powyższe zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił postanowieniem z 16 stycznia 2020 r., sygn. I OZ 1332/19, a orzeczenie to zostało doręczone B. K. dnia 6 lutego 2010 r.

W tym ostatnim dniu tj. 6 lutego 2020 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek B. K. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 18 listopada 2019 r. Składająca go wskazała, że z przyczyn od niej niezależnych nie udało się jej nadesłać "w załącznikach pisma pomimo zaznaczenia, iż takie pismo zostało nadesłane".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie Sąd podnosi, że zażalenie B. K. na postanowienie z dnia 18 listopada 2019 r. zostało przez nią złożone w ustawowym siedmiodniowym terminie i merytorycznie rozpoznane przez NSA wskazanym wyżej postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. Z kolei, złożony przez wymienioną wniosek, pomimo, że odnosi się do przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na to postanowienie tj. z 18 listopada 2020 r., to w istocie dotyczy przywrócenia terminu do podpisania sprzeciwu. Wskazuje na to uzasadnienie tego wniosku i tak też przyjął Sąd.

Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej strona może złożyć w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, o czym stanowi art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.". Razem z wnioskiem należy dokonać czynności, której nie dokonano wcześniej w terminie (art. 87 § 4 P.p.s.a.). We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 P.p.s.a.).

B. K. złożyła wniosek o przywrócenie terminu w dniu doręczenia jej postanowienia NSA z 16 stycznia 2020 r., które oddalało jej zażalenie na postanowienie tut. Sądu z 18 listopada 2019 r. o odrzuceniu sprzeciwu z powodu spóźnionego podpisania tego środka zaskarżenia. Orzeczenie NSA przesądziło więc, że termin w tym zakresie tj. podpisania sprzeciwu nie został dotrzymany. Dlatego też należało przyjąć, że strona zachowała siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 P.p.s.a. na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Skoro zaś w aktach niniejszej sprawy znajduje się podpisany sprzeciw (nadesłany przez stronę 6 listopada 2019 r.) przyjęto, że spełniony został także warunek z art. 87 § 4 P.p.s.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów