Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Maciej Kobak Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Paweł Zaborniak /spr./ Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Błażowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 września 2018 r. nr P-II.4131.2.221.2018 w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 27 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Błażowej, działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze późn. zm.) podjęła uchwałę nr LII/263/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W § 5 tej uchwały wskazano, że zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na działkach bezpośrednio graniczących z działką o nr 676/1 w Błażowej z uwagi na usytuowanie budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Błażowej.

Po przekazaniu w/w uchwały organowi nadzoru, Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności § 5 tej uchwały, z powodu naruszenia art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Następnie rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 września 2018 r. nr P-II.4131.2.221.2018, Wojewoda Podkarpacki, działając na podstawie art. 85, art. 86 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. - dalej: u.s.g.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdził nieważność § 5 opisanej wyżej uchwały.

Na wstępie Organ nadzoru zaznaczył, że przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Zdaniem Organu wskazany wyżej zapis § 5 uchwały wykracza poza ramy wyznaczone w art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który upoważnił radę gminy jedynie do określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne, organ wskazał, że pod pojęciem zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy rozumieć ich rozmieszczenie w terenie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych, takich jak szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego. Dalej wyjaśnił, że katalog miejsc chronionych został zawarty w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest to katalog zamknięty, co oznacza, że rada gminy nie może na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy dokonać jego rozszerzenia. Może natomiast na podstawie art. 14 ust. 6 w/w ustawy wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, lecz jest to odmienna regulacja. W ocenie Wojewody treść zakwestionowanego § 5 w/w uchwały wkracza w materię ustawową dotyczącą bezwzględnego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, uregulowaną wprost w samej ustawie (art. 14 ustawy). Uchwała rady gminy wydana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 12 ust. 3 tej ustawy nie może więc wskazywać obiektów, czy też nieruchomości, na terenie których nie może być usytuowany punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, gdyż wkroczyłaby w ten sposób w zagadnienia zakazów, o których mowa w art. 14 tej ustawy. Tego rodzaju naruszenie miało zdaniem Organu nadzoru istotny charakter i przesądziło o stwierdzeniu nieważności § 5 badanego aktu.

Strona 1/4