Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

z dnia 15 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Robert Sawuła po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2012 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku W.B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 15 września 2011 r., nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego - p o s t a n a w i a - odrzucić wniosek.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 19.12.2011 r. wpłynął do tut. Sądu wniosek W.B. złożony w jego imieniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] przez B.B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..] z dnia 15 września 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Zarządzeniem z 3.02.2012 r. wezwano B.B. do uzupełnienia braków pisma przez nadesłanie dokumentu pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania W.B. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie lub sądami administracyjnymi, a także do skargi, której nie dołączono do tego wniosku, wraz z odpisem dla strony przeciwnej, oraz do podania numeru i daty zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na wezwanie B.B. wskazała numer i datę decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...], natomiast nie uzupełniła pozostałych braków wniosku. Nadesłany dokument pełnomocnictwa nie obejmuje upoważnienia do reprezentowania W.B. przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie ani sądami administracyjnymi, a zamiast skargi nadesłano odpis wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej: "P.p.s.a.") pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jak stanowią z kolei przepisy art. 87 § 3 i § 4 P.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, a równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższych regulacji wynika, że niezbędnym elementem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od decyzji administracyjnej jest dołączenie do niego dokumentu skargi, o czym prawidłowo pouczono B.B. w piśmie z 6.02.2012 r. Pouczenie zawierało informację nie tylko o wymogach związanych z wnioskiem o przywrócenie terminu, ale również wymogach stawianych przez przepisy P.p.s.a. skardze, w tym uregulowanych w art. 57 §1 P.p.s.a. Nie uzupełnienie tego braku formalnego stanowi o niedopuszczalności rozpoznania wniesionego wniosku, ponieważ brak jest docelowego przedmiotu ewentualnego orzeczenia Sądu w przedmiocie przywrócenia terminu. Nie uzupełnienie braku wniosku przez nie nadesłanie skargi uniemożliwia nadanie wnioskowi prawidłowego biegu stanowiąc o jego niedopuszczalności w rozumieniu art. 88 P.p.s.a.

Niezależnie od powyższego B.B. nie nadesłała dokumentu pełnomocnictwa procesowego, z którego wynikałoby umocowanie do reprezentowania W.B. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie albo przed sądami administracyjnymi w ogólności. Przy czym udzielono jej wyczerpującego pouczenia również w tym zakresie. Z nadesłanego dokumentu pełnomocnictwa, którego kopia zalega również w aktach administracyjnych, nie wynika umocowanie do reprezentowania W.B. przed sądami administracyjnymi, na co zwrócono uwagę B.B. w piśmie z 6.02.2012 r., II SA/Rz 130/12. Pomimo tego nie nadesłała ona pełnomocnictwa spełniającego wymogi P.p.s.a., lecz dokument o treści znany Sądowi z akt administracyjnych.

Z powyższych względów Sąd uznał złożony przez B.B. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia w imieniu W.B. skargi od decyzji SKO w [...] z 15 września 2011 r., nr [...], której braku nie uzupełniła pomimo prawidłowego wezwania, za niedopuszczalny w rozumieniu art. 88 P.p.s.a. i podlegający odrzuceniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze