Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 1363/15 oddalającego skargę J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 1363/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 6 maja 2017 r.

W dniu 10 maja 2017 r. (data złożenia pisma "osobiście" w siedzibie Sądu) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie złożona została skarga kasacyjna sporządzona i podpisana osobiście przez J. W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. - określanej dalej w skrócie jako "P.p.s.a.") skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i § 3 art. 175 P.p.s.a. Zdefiniowany w art. 175 § 1 P.p.s.a przymus adwokacki nie obowiązuje, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 P.p.s.a.). Skargę kasacyjną może sporządzić też doradca podatkowy - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 P.p.s.a.).

Sporządzenie skargi kasacyjnej osobiście przez stronę nieposiadającą wskazanych wyżej kwalifikacji stanowi brak skargi kasacyjnej przesądzający o jej niedopuszczalności (postanowienie NSA z dnia 5 marca 2004 r., OSK 69/04, publ. Centralna Baza Orzeczeń i Informacji o Sprawach).

W okolicznościach sprawy złożona skarga kasacyjna obarczona jest brakiem, który czyni ją niedopuszczalną. Podpisana pod tą skargą J. W. nie jest adwokatem, radcą prawnym bądź innym podmiotem wskazanym w art. 175 § 2 i § 3 P.p.s.a.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 178 P.p.s.a. uznał skargę kasacyjną sporządzoną przez skarżącą samodzielnie za niedopuszczalną i orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze