Wniosek w przedmiocie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej
Sentencja

II SA/Rz 182/14 P O S T A N O W I E N I E Dnia 12 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Joanna Zdrzałka po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku D. K. i K. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie z ich skarg na zarządzenie Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej - p o s t a n a w i a - I. przywrócić D. K. termin do uiszczenia wpisu od skargi II. odmówić K. K. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

II SA/Rz 182/14

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Rz 182/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargi D. K. i K. K. na opisane w sentencji zarządzenie, z powodu nieuiszczenia przez skarżącą należnego wpisu w terminie i nieuiszczenia przez skarżącego wpisu w ogóle.

Wnioskiem z dnia 25 maja 2014 r. skarżący zwrócili się do Sądu o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od w/w skarg wskazując, że D. K. uiściła należny wpis w terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Stosownie jednak do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: P.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Sąd uznał, że wniosek D. K. zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ skarżąca w sposób nie budzący wątpliwości uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej. Skarżąca uiściła należny wpis od skargi w dniu 2 kwietnia 2014 r., a wobec powołanych przez nią okoliczności przyjąć należy, że wezwanie do uiszczenia wpisu z dnia 14 marca 2014 r. (otrzymane w dniu 25 marca 2014 r.) nie zostało skutecznie doręczone wobec błędnie wskazanego adresata. Również na podstawie wskazanych przez D. K. okoliczności Sąd przyjął, że uiszczenie należnego wpisu nastąpiło bez wezwania.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 87 § 4 P.p.s.a., równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Zarządzeniem z dnia 14 marca 2014 r. wezwano K. K. do uiszczenia wpisu od jego skargi w kwocie 200 zł. Pomimo upływu terminu skarżący nie uzupełnił braków fiskalnych skargi, co skutkowało jej odrzuceniem. Natomiast wraz ze złożonym wnioskiem K. K. w dalszym ciągu nie uiścił żądanego wpisu, co obliguje Sąd do orzeczenia o odmowie przywrócenia terminu. Skarżący nie dopełnił bowiem obowiązku dokonania czynności procesowej, dla której określony był termin.

Na marginesie wskazać należy, że podnoszona przez skarżących kwestia wysokości żądanego wpisu oraz jego charakteru mogła zostać rozpoznana po wniesieniu zażalenia na zarządzenia o wezwaniu do jego uiszczenia. O możliwości wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący zostali pouczeni w piśmie z dnia 14 marca 2014 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 86 § 1 P.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy