Sprawa ze skargi B. Z. na operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego L. S. -
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie WSA Joanna Zdrzałka /spr./ WSA Ewa Partyka Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. sprawy ze skargi B. Z. na operat szacunkowy z dnia [...] listopada 2011 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego L. S. - postanawia - I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącemu B. Z. kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych/ tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] Prezydent Miasta [...] ustalił jednorazową opłatę adiacencką w kwocie 674 zł dla B. Z. - właściciela działek nr 3508 i 3509/1 obr. [...] z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu [...] w R., w oparciu o art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.).

Organ ustalił, że w związku z wybudowaniem ze środków gminy i oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu [...] w R. stworzono warunki do podłączenia działek nr 3508 i 3509/1 do wybudowanego odcinka sieci. Zgodnie z art. 145 i 146 ust. 1 i 1a cyt. wyżej ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalenie i wysokość tej opłaty zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Ten wzrost wartości nieruchomości został określony w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego L. S. w dniu 7 listopada 2011 r. na kwotę 1. 348 złotych. W związku z powyższym naliczono jednorazową opłatę w wysokości 674 zł.

Odwołanie od tej decyzji złożył B. Z. kwestionując prawidłowość sporządzenia operatu szacunkowego będącego podstawą ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Odwołujący wskazał, że w operacie tym bezpodstawnie zawyżono wartość jego dwóch działek, nie uwzględniając czynników, które wpływają na obniżenie ich realnej wartości.

Po jego rozpatrzeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 145 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Nr [...] uchyliło decyzję organu I instancji w całości i umorzyło postępowanie I instancji.

Kolegium przytoczyło treść art. 145 oraz 146 ww. ustawy, wskazując, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Organ stwierdził, że w niniejszej sprawie dopuszczono się przekroczenia ustawowego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. W obszernym uzasadnieniu przytoczono wyrażony w doktrynie i orzecznictwie pogląd zgodnie z którym, dla zachowania terminu 3 - letniego wystarczy, aby w tym terminie organ administracji publicznej wydał decyzję i ją doręczył oraz pogląd, w którym dla zachowania terminu 3 - letniego niezbędne jest wydanie decyzji prawomocnej tj. takiej, od której nie przysługuje środek odwoławczy. Podkreślono, że ocena zaskarżonej decyzji została dokonana przy uwzględnieniu obydwu poglądów. Kolegium stwierdziło, że nawet, gdyby uznać za prawidłowe stanowisko organu I instancji, zgodnie z którym datą, od której należy liczyć bieg 3 - letniego terminu na wydanie przedmiotowej decyzji jest data końcowego odbioru sieci kanalizacyjnej od wykonawcy tj. dzień 14 listopada 2008 r. to w niniejszej sprawie dopuszczono się przekroczenia w/w terminu. W związku z powyższym organ II instancji stwierdził, że zaskarżona decyzja została wydana z przekroczeniem 3 - letniego terminu na ustalenie opłaty adiacenckiej, dlatego jest niezgodna z prawem i podlega uchyleniu a postępowanie przed organem I instancji należało umorzyć.

Strona 1/3