Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku M.W. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 4 marca 2015 r. w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] marca 2012r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. II SA/Rz 692/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (dalej: "WSA w Rzeszowie") odmówił przyznania M.W. prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z dnia 8 maja 2013 r. sygn. I OZ 306/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wnioskodawczyni na ww. postanowienie WSA w Rzeszowie. Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2015 r. M.W. zwróciła się o ustanowienie adwokata, wskazując na dotychczasowego zawodowego pełnomocnika przez nią ustanowionego. W następstwie rozpoznania powyższego wniosku postanowieniem z dnia 4 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił zmiany postanowienia z dnia 18 lutego 2013 r. Postanowienie doręczono pełnomocnikowi skarżącej - adwokatowi J.J. w dniu 23 marca 2015 r.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynął wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie wraz z tym zażaleniem.

Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że uchybienie terminu do złożenia zażalenia wynikało z przyczyn niezależnych od niej. W dniu 1 kwietnia 2015 r. zwróciła się do WSA w Rzeszowie o doręczenia jej rozstrzygnięcia w sprawie jej wniosku 31 stycznia 2015 r. o "przydzielenie pełnomocnika z urzędu do występowania w jej imieniu przed NSA w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej, sygn. akt I OSK 2236/14". Z treści pisma doręczonego jej w dniu 10 kwietnia 2015 r. przez WSA w Rzeszowie dowiedziała się o treści rozstrzygnięcia, jakie zapadło w dniu 4 marca 2015 r. oraz o tym, że orzeczenie doręczono jej pełnomocnikowi - adwokatowi J.J. mimo, że pełnomocnictwo obejmowało tylko sporządzenie i podpisanie skargi kasacyjnej z uwagi na przymus adwokacki. Wskazała, że nie zna treści pełnomocnictwa znajdującego się w aktach sprawy, gdyż nie otrzymała jego kopii, a jej wniosek o udostępnienie akt sprawy I OSK 2236/14 nie został uwzględniony i nie wydano w tym przedmiocie postanowienia. Wniosła o przywrócenie terminu uchybionego bez jej winy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zmianami), dalej P.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek pozytywnych, których istnienie pozwala na przywrócenie terminu i negatywnych, których istnienie czyni przywrócenie terminu niedopuszczalnym.

Zgodnie z art. 86 p.p.s.a przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeśli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego, natomiast art. 87 p.p.s.a. stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się w terminie siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, jednocześnie w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Wraz z wnioskiem strona winna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze