Sprawa ze skargi J. Sp. z o.o. w T. na czynność Wójta Gminy w przedmiocie umieszczenia na drodze wewnętrznej zakazu ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 15 ton
Tezy

Działanie organu jednostki samorządu terytorialnego będącej zarządcą albo właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, polegające na umieszczeniu na tej drodze znaku drogowego, nie jest działaniem z zakresu administracji publicznej.

Sentencja

Dnia 5 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Czarnik po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2007 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. w T. na czynność Wójta Gminy w przedmiocie umieszczenia na drodze wewnętrznej zakazu ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 15 ton - postanawia - odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 13 września 2007 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga spółki z o.o. J. z siedzibą w T. na zarządzenie Wójta Gminy z dnia [...] kwietnia 2007 roku dotyczące umieszczenia na drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 482, położonej w T., znaku drogowego - zakaz ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 15 ton.

Strona skarżąca zarzuciła, iż takim działaniem Wójt Gminy naruszył:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115, powoływana dalej w skrócie u.o.d.p.) poprzez bezprawne umieszczenie oznakowania na drodze wewnętrznej,

- art. 8 ust. 1 uodp poprzez błędną interpretację, że droga wewnętrzna nie ma statusu drogi publicznej,

- przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908 z póź. zm., powoływana dalej w skrócie p.r.d.) poprzez zaniechanie podjęcia wymaganych procedur w zakresie organizacji ruchu,

- przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem przez niezastosowanie się do ich treści.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podniosła, iż wprowadzony przez Wójta Gminy zakaz, uniemożliwia jej prowadzenie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi względnie o jej oddalenie. Jako okoliczności przemawiające za odrzuceniem skargi powołano uchybienie terminu do jej wniesienia, natomiast za oddaleniem skargi - w ocenie organu - przemawia bezzasadność jej zarzutów.

Na wezwanie Sądu Wójt Gminy wyjaśnił, iż podstawą umieszczenia znaku na drodze wewnętrznej nr 482, było ustne polecenie, a nie jak wywiedziono w skardze, pisemne zarządzenie z [...] kwietnia 2007 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ustalił i zważył, co następuje:

Właściwość sądów administracyjnych ukształtowana została w art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 r. nr 153, poz. 1269). Zgodnie z treścią powołanego przepisu podstawowym zadaniem sądów administracyjnych jest kontrola działalności administracji publicznej. Kryterium, w oparciu o które dokonuje się tej kontroli stanowi legalność podejmowanych przez administrację działań bądź zaniechań. Spory, jakie rozstrzygają sądy administracyjne dotyczą zatem oceny działalności administracji publicznej pod kątem jej zgodności z prawem.

Zakres kontroli sądowoadministracyjnej nie rozciąga się na każdą, możliwą działalność organów administracji publicznej. Kognicja sądów administracyjnych dotyczy wyłącznie takich sporów pomiędzy określonym podmiotem a organem administracji publicznej, które powstały na gruncie stosunków administracyjnoprawnych. Sądy administracyjne badają zatem wyłącznie tę sferę aktywności administracji publicznej, w jakiej została ona upoważniona do władczego i jednostronnego kształtowania uprawnień i obowiązków podmiotów w stosunku do niej zewnętrznych i jej nie podporządkowanych. Spory pomiędzy organami administracji publicznej a innymi podmiotami, nawet wówczas, gdy dotyczą praw i obowiązków powstałych na gruncie określonego stosunku prawnego, lecz nie charakteryzującego się nadrzędnością organów administracyjnych wyrażającą się we władczym kształtowaniu tych praw i obowiązków, nie są sporami o charakterze administracyjnoprawnym. Jeżeli zatem więź prawna łącząca organ administracji publicznej z określonym podmiotem, nie cechuje się nadrzędnością owego organu, nie może on w sposób władczy kształtować sfery prawnej tego podmiotu, to w razie sporu co do układu wzajemnych praw i obowiązków, właściwość sądu administracyjnego będzie wyłączona. Dotyczy to w szczególności sporów powstałych na gruncie prawa cywilnego, gdzie w razie konfliktu w sferze powstałego na jego podstawie stosunku, żadna ze stron nie ma upoważnienia do władczego kształtowania sytuacji prawnej drugiej strony. O wzajemnych prawach i obowiązkach stron stosunku cywilnoprawnego, w sposób władczy, rozstrzyga sąd powszechny. Różnica sprowadza się do tego, że o prawach i obowiązkach stron stosunku cywilnego rozstrzyga sąd powszechny, a więc podmiot w stosunku do jego stron zewnętrzny, a o prawach i obowiązkach stron stosunku administracyjnoprawnego rozstrzyga zawsze jedna z jego stron - organ administracji publicznej. Rola sądu administracyjnego ograniczona jest zatem nie do rozstrzygania sprawy administracyjnej, lecz do kontroli prawidłowości jej rozstrzygnięcia.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy