Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 1163/07 oddalającego skargę E. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej p o s t a n a w i a: przywrócić skarżącej termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 marca 2008 r. oddalił skargę E. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej.

E. B. w dniu 12 marca 2008 r. złożyła wniosek "o przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem" i jednocześnie wniosła o przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 17 marca 2008 r. Sąd ustanowił skarżącej adwokata.

Następnie pismem z dnia 28 kwietnia 2008 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej poinformował Sąd o wyznaczeniu skarżącej pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata D. S., któremu E. B. udzieliła pełnomocnictwa w dniu 20 maja 2008 r.

W dniu 27 maja 2008r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) pełnomocnik skarżącej wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu z dnia 12 maja 2008 r.

Jednocześnie wraz ze skargą kasacyjną adwokat D. S. - na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadniając wniosek pełnomocnik podniósł, że odpis wyroku Sądu z dnia 12 marca 2008 r. E. B. otrzymała w dniu 1 kwietnia 2008 r. Ze względu na tzw. przymus adwokacki w zakresie wnoszenia skargi kasacyjnej do NSA, a także stopień zawiłości sprawy, nie mogła samodzielnie sporządzić skargi kasacyjnej w sprawie. Koniecznym bowiem było zapoznanie się ze sprawą i dokonanie tej czynności przez profesjonalnego pełnomocnika.

Adwokat D. S. podał dalej, że o swoim powołaniu w sprawie jako zastępca z urzędu poinformowany został pismem, które dotarło do niego już po upływie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Po udzieleniu przez stronę pełnomocnictwa w dniu 20 maja 2008 r. oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy wniósł skargę kasacyjną, tj. bezzwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wcześniejsze jej wniesienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej P.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Natomiast zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Jednocześnie z wniesieniem wniosku należy dokonać czynności, dla której określony był termin.

Wskazane przez pełnomocnika we wniosku okoliczności w sposób oczywisty świadczą o tym, że skarżąca nie ponosi winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z nadesłanego sądowi pełnomocnictwa, udzielonego przez E. B. wynika, że adwokat D. S. otrzymał je w dniu 20 maja 2008 r., co oznacza, że najpóźniej w tym dniu pełnomocnik dowiedział się o uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz że od tego dnia miał rzeczywistą możliwość sporządzenia tej skargi.

Zważywszy na to, że pełnomocnik skarżącej wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną złożył w dniu 27 maja 2008r. Sąd przyjął, że zaistniały podstawy faktyczne i prawne do uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z tych przyczyn oraz wobec uprawdopodobnienia okoliczności, o których mowa w art. 87 § 2 P.p.s.a., Sąd na podstawie art. 86 § 1 wskazanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze