Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Uniwersytetu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a I. odrzucić skargę II. zwrócić Uniwersytetowi uiszczony wpis od skargi w kwocie [...] złotych

Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło Rektorowi Uniwersytetu [...] przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości przy ul. [...] na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr [...] w [...] .

Postanowienie to zostało doręczone Rektorowi Uniwersytetu [...] w dniu [...] i zawierało pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Postanowieniem z dnia [...], po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] utrzymało w mocy postanowienie własne z dnia [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...], po rozpoznaniu skargi Uniwersytetu [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...], stwierdził nieważność tego postanowienia jako wydanego bez podstawy prawnej. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego jest wydawane przez organ odwoławczy w postępowaniu jednoinstancyjnym i jest ostateczne. Jednakże ponieważ postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania zawierało błędne pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, zastosowanie się do tego błędnego pouczenia nie może szkodzić stronie. Może natomiast stanowić podstawę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie z dnia [...], jeżeli strona skarżąca zachce z tej możliwości skorzystać i złoży taki wniosek w terminie 7 dni od otrzymania wyroku.

W dniu [...] Uniwersytet [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]z dnia [...], jednakże bez wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych wynika, że postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] zostało doręczone Rektorowi Uniwersytetu [...] w dniu [...]. Zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na to postanowienie upłynął z dniem [...] (ponieważ ostatni dzień terminu przypadł na niedzielę).

Skarga Uniwersytetu [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] została nadana w urzędzie pocztowym w dniu [...], jednakże nie zawierała wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. W tej sytuacji okoliczność, że zaskarżone postanowienie zawierało błędne pouczenie z którego strona skorzystała, nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia skargi, skoro strona składając skargę nie wniosła o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Z tego względu skargę należało odrzucić jako wniesioną po upływie terminu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzeczenie w przedmiocie zwrotu wpisu oparto o przepis art. 232 § 1 pkt 1 lit a tej ustawy.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze