Sprawa ze skargi I. B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel Sędziowie Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Asesor WSA Kazimierz Maczewski /spr./ Protokolant Agata Banc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi I. B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności p o s t a n a w i a o d r z u c i ć skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 1/2

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczeniem z dnia [...] znak: [...] zaliczył A. B. do osób niepełnosprawnych. Orzeczenie to zostało odebrane w dniu [...] Wydane orzeczenie zawierało prawidłowe pouczenie o przysługującym od niego odwołaniu, w tym wyraźnie o terminie jego złożenia, tj. w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Pismem z dnia [...] skierowanym do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności I. B. - matka niepełnoletniej A. B. - wniosła o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, podnosząc, że córka wymaga stałej i długotrwałej opieki, wobec znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji. Pismo to zostało potraktowane jako odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności z dnia [...].

Po rozpatrzeniu tego odwołania, postanowieniem z dnia [...] nr [...], wydanym na podstawie art. 134 w związku z art.129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), a także art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdził, iż wniesienie odwołania nastąpiło z uchybieniem terminu.

W uzasadnieniu tego postanowienia organ odwoławczy wskazał, że termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu [...], a zatem odwołanie sporządzone w dniu [...], które wpłynęło do organu I instancji w dniu [...], zostało wniesione z przekroczeniem wskazanego terminu. Organ odwoławczy podkreślił dalej, że termin do wniesienia odwołania nie został zachowany, mimo prawidłowego pouczenia o warunkach wniesienia odwołania. I. B. nie wniosła przy tym prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i nie uprawdopodobniła braku winy w jego przekroczeniu, mimo, że organ odwoławczy pismem z dnia [...] poinformował odwołującą się o możliwości ubiegania się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Wobec powyższego, organ II instancji stwierdził, że nie istnieją podstawy do uznania, iż opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami, których odwołująca się nie mogła uniknąć nawet przy dołożeniu należytej staranności. Organ podkreślił również, że warunkiem skuteczności wniesienia odwołania jest zachowanie ustawowego terminu dokonania tej czynności procesowej, a zatem uchybienie ustawowego terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności A. B. powoduje bezskuteczność odwołania.

Pismem z dnia 22 listopada 2004 r. skierowanym do Starostwa I. B. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając ten wniosek I. B. wskazała, że nie była w stanie złożyć odwołania w terminie, ze względu na niezrozumienie treści otrzymanego orzeczenia, natomiast "po złożeniu tego orzeczenia i próbie uzyskania na córkę świadczenia pielęgnacyjnego", dopiero po miesiącu otrzymała odpowiedź, że takie świadczenie jej nie przysługuje i wtedy właśnie złożyła przedmiotowe odwołanie. I. B. podniosła też fakt konieczności sprawowania codziennej opieki nad córką.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności