Sprawa ze skargi I. B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 2/2

Powyższe pismo I. B. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potraktował jako skargę na postanowienie z dnia [...] i przekazał do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie z wnioskiem o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie u z n a ł, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), zwanej dalej "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zgodnie z § 2 tegoż artykułu, kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m. in. na decyzje administracyjne (pkt 1) oraz postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (pkt 2).

Wprawdzie na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania przysługuje skarga do sądu administracyjnego, to jednak z jednoznacznej treści pisma I. B. z dnia 22 listopada 2004 r., kierowanego do organu I instancji wynika, że pismo to jest wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, który to wniosek powinien być rozpoznany przez organ odwoławczy - zgodnie z art. 59 § 2 K.p.a.

Powyższy wniosek I. B. nie został rozpatrzony przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , postępowanie w tej sprawie nie zostało więc zakończone orzeczeniem, od którego w myśl art. 3 § 2 pkt 1 lub 2 p.p.s.a. przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego. Równocześnie sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia organu I instancji, bowiem w sprawach takich rozstrzyga organ odwoławczy (art. 59 § 2 K.p.a.).

W myśl art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, wobec czego orzeczono jak w petitum postanowienia.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności