Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. B. i innych na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: 1. odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego, 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz skarżącej K. B. kwotę [...]([...]) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie strona 1/5

B. K. oraz J. K., K. S., I. S. - B. oraz K. B. pismem z dnia 13 listopada 2017 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1361/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę ww. skarżących, w tym K. B. z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego od złożonej skargi.

W uzasadnieniu podjętego orzeczenia Sąd wskazał, że zarządzeniem sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2017 r., skarżący, w tym K. B. zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł, jednocześnie pouczeni, że niewykonanie powyższego wezwania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skierowana do K. B. z uwagi na niemożność jej doręczenia skarżącej została złożona w placówce pocztowej dnia 22 grudnia 2017 r., o czym powiadomiono skarżącą umieszczając stosowne zawiadomienie (awizo) w skrzynce listowej. Powtórnego awiza dokonano dnia 2 stycznia 2018 r. Z uwagi na nieodebranie opisanej przesyłki, urząd pocztowy dnia 10 stycznia 2018 r. zwrócił przesyłkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z adnotacją "nie podjęto w terminie". Sąd stwierdził, że przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skierowana do K. B. została doręczona ww. skarżącej w trybie art. 73 ustawy p.p.s.a. w dniu 5 stycznia 2018 r., a zatem siedmiodniowy termin do wykonania zobowiązania Sądu upłynął dnia 12 stycznia 2018 r. W zakreślonym terminie K. B. należnego wpisu od skargi nie uiściła.

Odpis powyższego postanowienia został skierowany na adres zamieszkania skarżącej i wobec nieobecności adresatki doręczony dorosłemu domownikowi - B. W. w dniu 30 stycznia 2018 r. (vidé: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 99).

Pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. (nadanym w urzędzie pocztowym dnia 1 lutego 2018 r.) K. B. zwróciła się do Sądu z prośbą o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Skarżąca w uzasadnieniu wniosku podniosła, że nie otrzymała zawiadomienia o konieczności wniesienia opłaty. W okresie przedświątecznym wiele przesyłek nie dotarło do niej, bowiem w tym czasie zmieniono listonosza, który nie znał dokładnie obsługi rejonu. Podkreśliła, że w związku z urlopem macierzyńskim bez przerwy przebywa w domu i zawsze osobiście odbiera przesyłki pocztowe. Ponadto oświadczyła, że jest bardzo zainteresowana sprawą, którą miał rozpatrzyć Sąd i wobec tego pilnie śledziła przesyłki pocztowe, lecz we wskazanym w piśmie terminie taka przesyłka do niej nie dotarła.

Zarządzeniem z dnia 23 lutego 2018 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu poprzez uiszczenie wpisu sądowego od złożonej skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Powyższe wezwanie zostało skierowane na adres zamieszkania skarżącej i z uwagi na nieobecność skarżącej doręczone dorosłemu domownikowi - A. W. dnia 7 marca 2018 r., jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 127). W zakreślonym terminie, dnia 8 marca 2018 r. skarżąca uiściła wpis sądowy.

Strona 1/5