Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia kary pieniężnej z tytułu urządzania bez zezwolenia gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółki A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia kary pieniężnej z tytułu urządzania bez zezwolenia gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...] r. (data nadania w urzędzie pocztowym widniejąca na kopercie dołączonej do akt I Ko 56/13) SPÓŁKA A. w [...] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia kary pieniężnej z tytułu urządzania bez zezwolenia gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty. Opisana decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu [...] r. (kserokopia zwrotnego potwierdzenia odbioru k. 45 akt sądowych).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I skarga strony została przekazana do Dyrektora Izby Celnej w dniu [...] r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach I Ko 56/13) celem nadania biegu. Pismo informujące o przekazaniu skargi organowi doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 5 listopada 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przy sprawie I Ko 56/13).

Pismem z dnia 12 listopada 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym widniejąca na kopercie k. 24 akt sądowych) SPÓŁKA A. złożyła za pośrednictwem organu skargę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r.

W uzasadnieniu ww. wniosku strona wskazała, że skargę nadała w dniu 29 października 2013 r., w sytuacji gdy termin do jej wniesienia upływał z dniem 30 października 2013 r. W dniu 5 listopada 2013 r. skarżąca dowiedziała się z pisma informacyjnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż skarga na decyzję Dyrektora Izby Celnej, została przekazana temu organowi za pośrednictwem Sądu, celem nadania biegu.

W wyniku weryfikacji prawidłowości nadania skargi, Spółka ustaliła, iż na kopercie, w której przekazano skargę wskazano poprawny adres organu - ul.[...] , natomiast mylnie oznaczono adresata przesyłki podając - Wojewódzki Sąd Administracyjny. Spółka wyjaśniła, że skargę adresowała pracownica z tygodniowym stażem pracy. Do wniosku skarżąca załączyła kopię reklamacji jaką skierowała do Poczty Polskiej w[...] , celem wyjaśnienia dostarczenia przesyłki zawierającej skargę pod niewłaściwy adres.

W ocenie Spółki, przesyłka zawierająca skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej wskazywała w sposób poprawny adres odbiorcy, na który operator pocztowy winien dostarczyć przesyłkę, a w przypadku odmowy jej przyjęcia lub stwierdzenia braków uniemożliwiających jej dostarczenie powinien zwrócić ją do nadawcy. Mylne oznaczenie adresata, zdaniem skarżącej, nie upoważniało operatora pocztowego do samodzielnego doręczenia przesyłki na inny adres niż wskazany na kopercie.

Powołując się na art. 3 ustawy Prawo pocztowe, w którym zawarto definicje pojęcia "adresu" jak i "adresata" skarżąca podniosła, że temu pierwszemu pojęciu nadawane jest znaczenie priorytetowe, zważywszy na wymogi odnoszące się nie tylko do wskazania nazwy miejscowości, ulicy oraz jej numeru ale również przyporządkowania tym elementom kodu cyfrowego, odpowiadającego właśnie temu adresowi, jako miejscu doręczenia przesyłki. Tymczasem, w przedmiotowej sprawie Poczta Polska w sposób samodzielny zadecydowała, wbrew intencji nadawcy o adresie dostarczenia przesyłki. Dlatego też, w ocenie wnioskodawczyni, nie powinna ona ponosić konsekwencji wynikających z działań operatora, który lekceważąc dane adresowe, prawidłowo wpisane na kopercie, nie doręczył korespondencji na wskazany adres.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej