Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2013 r. o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2012 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r. wydane w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym kolejnego wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r. wydane w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29 stycznia 2013 r. odrzucił zażalenie R. S. na zarządzenie Sądu z dnia [...] r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r., wydane w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego.

Odpis postanowienia z dnia 29 stycznia 2013 r. został doręczony pełnomocnikowi skarżącego, tj. adw. Z. B. w dniu [...] r. (k. 422 akt sądowych), natomiast R. S. odpis postanowienia doręczony został (do wiadomości) w dniu [...] r. (k. 423 akt sądowych).

W piśmie procesowym z dnia [...]r., R. S. złożył osobiście w biurze podawczym Sądu zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2013 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego zażalenia.

Ponieważ przedmiotowy wniosek R. S. nie spełniał wymogu formalnego, przewidzianego dla tego rodzaju pisma, zarządzeniem z dnia 21 marca 2013 r., wezwano pełnomocnika skarżącego, do uzupełnienia braku formalnego wniosku, przez wskazanie okoliczności uprawdopodobniających brak winy w uchybieniu terminu do złożenia zażalenia. Powyższy brak, należało uzupełnić, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pismo zawierające powyższe wezwanie, zostało doręczone adw. Z. B. w dniu 27 marca 2013 r. (k. 437 akt sądowych) oraz doręczone do wiadomości R. S. w dniu 28 marca 2013 r. (k. 438 akt sądowych).

W odpowiedzi na wezwanie sądowe, adw. Z. B., w piśmie z dnia [...] r. poinformował Sąd, że nie jest już pełnomocnikiem R. S.

Natomiast skarżący w piśmie wniesionym do Sądu w dniu 2 kwietnia 2013 r., wskazał, że okolicznościami uprawdopodabniającymi uchybienie terminu do wniesienia zażalenia jest zachowanie jego pełnomocnika, który nie doręcza mocodawcy pism procesowych Sądu lub doręcza pisma po terminach, przewidzianym do wniesienia środka odwoławczego.

Zarządzeniem z dnia 3 kwietnia 2013 r., Sąd zobowiązał adw. Z. B. do wskazania, w terminie 7 dni, na jakiej podstawie twierdzi, że nie jest pełnomocnikiem R. S., w szczególności, czy pełnomocnictwo zostało mu wypowiedziane, czy ewentualnie nastąpiła zmiana pełnomocnika z urzędu. Pismo zawierające powyższe wezwanie, zostało doręczone adw. Z. B. w dniu 9 kwietnia 2013 r. (k. 439 akt sądowych). Pełnomocnik skarżącego nie udzielił odpowiedzi na powyższe pismo.

Zarządzeniem z dnia 10 maja 2013 r., Sąd zwrócił się do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej o udzielenie informacji, czy adw. Z. B. został zwolniony z obowiązków pełnomocnika z urzędu R. S.

Pismem z dnia 21 maja 2013 r., Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej poinformował Sąd, że adw. Z. B. nie został zwolniony przez Dziekana z funkcji pełnomocnika z urzędu R. S. w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 250/11.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia Sąd w pierwszej kolejności bada, czy istniał powód do jego złożenia tzn. czy czynność w postępowaniu sądowym, której dotyczy, została dokonana z uchybieniem przewidzianego dla niej w ustawie terminu. W drugiej kolejności weryfikacji podlega wystąpienie podstaw do uwzględnienia żądania strony.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze