Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 7 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oddalającego skargę J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu [...] r. J.S. złożył do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. W tej samej dacie J.S. osobiście wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Następnie postanowieniem z dnia [...] r. Sąd odrzucił samodzielnie sporządzoną przez skarżącego skargę kasacyjną.

Pismem z dnia [...] r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik skarżącego - adw. D.J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia [...]r., przedkładając także sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik skarżącego wskazał, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia [...] r. został doręczony skarżącemu w dniu [...] r. Pismem z dnia [...] r. skarżący złożył skargę kasacyjną od ww. wyroku, a pismem z dnia [...] wniósł o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika. Pełnomocnik skarżącego, ustanowiony postanowieniem Sądu z dnia [...] r., zawiadomienie o wyznaczeniu w rozpatrywanej sprawie pełnomocnikiem otrzymał w dniu [...] r. Adw. D.J. wyjaśnił, że skarżący wniosek o ustanowienie adwokata bądź radcy złożył celem sporządzenia i podpisania skargi kasacyjnej, w związku z ustanowionym w art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej "ustawą"), przymusem adwokackim w zakresie sporządzenia tego rodzaju środka prawnego. Wniosek skarżącego w tym przedmiocie wpłynął w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie skarżący podjął samodzielnie czynności w celu zaskarżenia wyroku z dnia [...] r. Do czasu ustanowienia pełnomocnika z urzędu J.S. nie posiadał bowiem możliwości skutecznego złożenia skargi kasacyjnej. Faktyczne ustanowienie pełnomocnika z urzędu nastąpiło natomiast po upływie terminu określonego w art. 177 ustawy. Wobec powyższego, zdaniem pełnomocnika skarżącego, J.S. bez swojej winy nie dochował terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:

Postępowanie przed sądem administracyjnym toczy się według przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W myśl art. 87 § 1-2 i 4 ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze