Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. S. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności postanowieniem z dnia [...] r. znak: [...] stwierdził, że odwołanie C. S. od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu [...] r. nr [...] zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego złożenia.

W dniu [...] r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższe postanowienie złożyła C. S., wnosząc o jego uchylenie.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności poinformował, że postanowieniem z dnia [...] r., znak: [...] uchylił zaskarżone postanowienie z dnia [...] r., znak: [...] i na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) uwzględnił skargę C. S. w całości.

W związku z powyższym, Sąd pismem z dnia [...] r. zobowiązał C. S. do złożenia oświadczenia, czy cofa skargę, czy też ją podtrzymuje. Pismem procesowym z dnia [...] r. C. S. cofnęła skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 wskazanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z wyżej przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że będące przedmiotem skargi postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] r. zostało uchylone przez ten organ. Organ ten bowiem, po otrzymaniu skargi wydał postanowienie z dnia [...] r., którym uchylił w całości postanowienie będące przedmiotem skargi, a więc uwzględnił skargę w całości po jej wniesieniu do Sądu, ale przed jej rozpoznaniem.

W tej sytuacji postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na względzie postępowanie sądowe w niniejszej sprawie należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1