Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu
Uzasadnienie strona 2/2

W realiach niniejszej sprawy nie można przyjąć, że okoliczności przedstawione przez skarżącą uprawdopodabniają brak jej winy w uchybieniu terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca wraz zawiadomieniem o terminie rozprawy, wyznaczonym na dzień [...] r., została pouczona w treści pisma sądowego z dnia [...] r. o sposobie postępowania w sprawach w których skargę oddalono, mianowicie, że uzasadnienie takiego wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Zawiadomienie o terminie rozprawy wraz z pouczeniem zostało doręczone skarżącej w dniu [...] r. Skarżąca została również poinformowana na rozprawie w dniu [...] r. o terminie ogłoszenia wyroku odroczonym na dzień [...] r. Stąd też argumenty przedstawione we wniosku o braku stosownych informacji w zakresie terminu i sposobu wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku oddalającego skargę nie mogą być uwzględnione przez Sąd jako uzasadniające przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie wyroku z dnia [...] r. oddalającego skargę Wspólnoty Mieszkaniowej w W.. Błędne przeświadczenie skarżącej co do publikacji z urzędu wyroków sądów administracyjnych nie jest wystarczającym argumentem dla usprawiedliwienia zaniedbania terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, zwłaszcza w sytuacji gdy strona była skutecznie i prawidłowo poinformowana o sposobie zaskarżenia wyroku oddalającego skargę.

Z tych względów, Sąd działając na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.

Strona 2/2