Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Sz 668/16 odmawiające przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: 1) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Sz 668/16, 2) przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Uzasadnienie :

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odpis ww. wyroku z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu 23 grudnia 2016 r.

W dniu 23 stycznia 2017 r. J. K. zwrócił się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez wypełnienie, osobiste podpisanie i odesłanie załączonego do wezwania urzędowego formularza PPF, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jednocześnie zobowiązał stronę do przedłożenia dowodów potwierdzających wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz dowód potwierdzających wysokość dochodów skarżącego oraz jego żony.

Powyższe wezwanie wraz z formularzem PPF zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 lutego 2017 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 68 akt sądowych).

W dniu 15 lutego 2017 r. skarżący złożył do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W uzasadnieniu wskazał, że 15 stycznia 2017 r. zachorował na [...], która to choroba doprowadziła do [...]. Wobec powyższego nie był w stanie wywiązać się z siedmiodniowego terminu wyznaczonego w zobowiązaniu referendarza. Na potwierdzenie powyższego skarżący załączył zaświadczenie lekarskie z dnia [...] r., w którym podano, że pacjent w wieku [...] leczony jest od dnia [...] r. z powodu [...] i pobiera zabiegi domięśniowe oraz wskazane jest przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego o miesiąc.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy z uwagi na to, że przedstawione przez stronę we wniosku argumenty nie uzasadniały braku jego winy w uchybieniu terminu.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia doręczono skarżącemu w dniu 31 marca 2017 r.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. J. K. nadał w urzędzie pocztowym zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 21 marca 2017 r., wnosząc o jego uchylenie. W argumentacji zażalenia podniósł, że z uwagi na zły stan zdrowia ma ogromne problemy z[...] . W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności z dnia 19 maja 2016 r. wskazano na występowanie ograniczeń w zakresie możliwości [...] . Nadto wyjaśnił, że nie mógł wyręczyć się innymi osobami w celu dochowania terminu, gdyż jego żona zachorowała na okres przeszło 2 miesięcy ([...] ), zaś sąsiedzi będący osobami w podeszłym wieku, sami wymagają wsparcia. Z kolei członkowie rodziny ze strony żony pracują poza miejscem jego zamieszkania i w tym okresie ich nie odwiedzali.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze