Wniosek w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Grzegorz Jankowski po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej p o s t a n a w i a: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 29 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej.

W dniu 15 lipca 2013 r. I. K. nadała w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

W uzasadnieniu pisma skarżąca wskazała, że składając skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego przebywała w S. , w związku z czym taki też podała adres do korespondencji. W dniu 27 stycznia 2013 r. została przeniesiona do D. , gm. O. na co nie miała wpływu. Na dodatek stało się to z dnia na dzień. Skarżąca wyjaśniła, iż była przekonana, że gdy przyjdzie do niej przesyłka z Sądu kierownik ośrodka, zgodnie z jej prośbą, przekaże informację o obecnym miejscu przebywania skarżącej. Jak się później okazało doręczyciela poinformowano, iż adresatka nie przebywa pod wskazanym adresem, nie podając nowego adresu, choć Kierownik S. wiedział, że skarżąca przebywa obecnie w D.

W dalszej części pisma I. K. zaznaczyła, że w dniu [...] r. w Ośrodku Pomocy Społecznej skorzystała z bezpłatnej porady prawnej, w ramach której doradzone jej celowość telefonicznego kontaktu z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, celem ustalenia stanu rozpatrywanej sprawy. W telefonicznej rozmowie z pracownikiem Sądu uzyskała ona informację, iż w dniu 29 maja 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę skarżącej. I. K. wskazała, iż z tego względu zwraca się z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, bowiem jego uchybienie nastąpiło nie z jej winy.

Na potwierdzenie okoliczności, iż od dnia [...] r. do chwili obecnej skarżąca przebywa w D. załączyła ona pismo z dnia [...] r., podpisane przez pracownika D. , prowadzonego przez W., zawierające informację, iż I. K. jest mieszkanką ww. D.

Jednocześnie z prośbą o przywrócenie terminu skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2013 r.. sygn. II SA/Sz 68/13.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Postępowanie przed sądem administracyjnym toczy się według przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej "ustawą").

Zgodnie z art. 86 § 1, art. 87 oraz art. 88 ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W niniejszym piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/3