Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. I. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 721/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę F. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy. W uzasadnieniu Sąd podał, że skarżący należny wpis sądowy od ww. skargi uiścił w dniu 25 lipca 2018 r., tj. dzień po upływie ustawowego terminu na dokonanie tej czynności. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczony został skarżącemu 7 września 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. F. I., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Skarżący wyjaśnił, że 22 lipca 2018 r. wykonał za pomocą przelewu internetowego dyspozycję przelewu kwoty [...]zł, między innymi tytułem wpisu od skargi złożonej w niniejszej sprawie. Wskazał, że aby zrobić przelew otrzymał sms, w którym wskazany był kod nr [...], a następnie podał numer kodu na stronie banku, aby w ten sposób dokonać przelewu. Nie dostał żadnych informacji, że przelew nie powiódł się, bądź że transakcja została odrzucona. F. I. podkreślił, że w dacie wydawania dyspozycji bankowi posiadał wystarczające środki na rachunku bankowym. W konsekwencji, zdaniem skarżącego, uznać należy, że jeszcze w dniu 22 lipca 2018 r. dokonał przelewu [...] zł, między innymi tytułem wpisu w niniejszej sprawie. Jako dowód w sprawie przedłożył sms otrzymany z systemu bankowego, mail wysłany przez jego małżonkę do pełnomocnika A. P.-W., zeznania świadka D. I. oraz skarżącego na okoliczność wykonania przelewu w dniu 22 lipca 2018 r.

W ocenie skarżącego, ww. dowody świadczą o tym, że bez swojej winy uchybił terminowi do uiszczenia wpisu, wykonał bowiem wszystkie wymagane przez bank czynności, a mimo to bank nie zrealizował jego dyspozycji, choć posiadał wystarczające środki na koncie.

Końcowo skarżący podał, że o tym, iż nie uiścił w terminie wymaganej kwoty dowiedział się z treści postanowienia o odrzuceniu skargi w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 722/18 (doręczonego w dniu 20 sierpnia 2018 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302), zwanej dalej "P.p.s.a.", sąd postanowi na wniosek strony przywrócenie terminu, jeżeli nie dokonała ona w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 87 § 1 i 2 P.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

Z przepisów regulujących instytucję przywrócenia terminu do dokonania określonej czynności procesowej wynika zatem, że przywrócenie terminu może nastąpić, gdy spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: wniosek o przywrócenie terminu został złożony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; zainteresowany uprawdopodobnił, że uchybił terminowi bez swojej winy oraz dopełnił czynność, dla której określony był termin.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze