Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 766/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. oddalił skargę J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W dniu [...] r. J. T. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Wyjaśniła, że w dniach od [...] r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, co uniemożliwiło jej złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Nie mogła też skorzystać z usług pełnomocnika z uwagi na brak środków finansowych. Wskazała, że rozprawa przypadła na czas jej choroby, zatem nie była pouczona i nie posiadała odpowiedniej wiedzy w zakresie możliwości składania wniosku o uzasadnienie wyroku tylko w ściśle określonym terminie. Gdy skarżąca udała się do sądu w dniu [..] br. w celu uzyskania informacji o treści wydanego przez sąd orzeczenia, dowiedziała się że na złożenie wniosku od wyroku oddalającego jej skargę jest już za późno. Wnioskodawczyni podała, że przyczyną jej choroby somatycznej z objawami depresji jest skomplikowana sytuacja rodzinna oraz trudna sytuacja finansowa. Wskazany powód zdrowotny uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie w czasie remisji choroby. Skarżąca do wniosku załączyła kopię zwolnienia lekarskiego oraz wniosek o uzasadnienie wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Stosownie zaś do art. 87 § 1 i 2 P.p.s.a. żądanie przywrócenia terminu należy zgłosić w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy strony w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).

W niniejszej sprawie skarżąca powzięła wiadomość o uchybieniu terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w dniu [...] r. gdy uzyskała informację w siedzibie tutejszego sądu o treści zapadłego w jej sprawie wyroku. W dniu [...] r. J. T. złożyła stosowny wniosek o przywrócenie terminu co oznacza, iż wniosek został złożony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niedochowania terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skarżąca poprzez złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia, dokonała czynności, której terminowi uchybiła.

Jednakże analizując treść pisma skarżącej Sąd uznał, że wnioskodawczyni nie uprawdopodobniła, aby niedokonanie przedmiotowej czynności procesowej w terminie, nastąpiło bez jej winy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, brak winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, polega na dopełnieniu obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody, której strona nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a więc jeżeli dochowała ona należytej staranności (por. wyrok NSA oz. w Katowicach z dnia 20 maja 1998 r. sygn. akt I SA/Ka 1718/96, postanowienie NSA z dnia 28 kwietnia 2005r. sygn. akt II OZ 295/05, dostępne na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Do przeszkód uniemożliwiających terminowe dokonanie czynności z uwagi na różnorodność zjawisk życiowych zalicza się np.: przerwę w komunikacji, nagłą chorobę strony lub pełnomocnika, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar itp. (por. postanowienie NSA z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II GZ 499/14).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze