Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Makowska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...]r. Nr [...], po rozpatrzeniu odwołania A. J., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Powyższa decyzja wraz z pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie została doręczona A. J. w dniu [...]r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy.

Na powyższe rozstrzygnięcie A. J., reprezentowany przez pełnomocnika S. J., złożył w dniu [...]r. (data stempla pocztowego), za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadniając wniosek pełnomocnik wskazał, że sprawuje opiekę nad chorym bratem A. J., a w dniu "[...]r." pogorszył się stan jego zdrowia, co uniemożliwiło nadanie skargi w terminie. Na potwierdzenie swoich wyjaśnień załączył do wniosku zaświadczenie lekarskie z dnia [...]r. z którego wynika, że A. J. jest przewlekłe i ciężko chory "z okresami zaostrzeń".

Pismem z dnia [...]r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do podania okoliczności i dowodów uprawdopodobniających brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie opatrzonym datą [...]r. skarżący wyjaśnił, że nie mógł osobiście nadać w urzędzie pocztowym skargi do Sądu z uwagi na swoją chorobę, natomiast jego brat nie mógł dokonać tej czynności w przepisanym terminie, gdyż w dniu "[...]r." stan zdrowia A. J. uległ nagłemu pogorszeniu, a zatem wymagał stałej opieki brata. Z dołączonego do akt zaświadczenia lekarskiego z dnia [...]r. wynika, że A. J. jest przewlekłe, nieuleczalnie chory i wymaga stałej opieki osoby drugiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 11 września 2009 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi z uwagi na nieuprawdopodobnienie istnienia braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności. Sąd wywiódł, że z akt administracyjnych sprawy wynika, że A. J. zamieszkuje z siostrą, zatem zarówno skarżący jak i pełnomocnik mogli skorzystać z jej pomocy w celu wniesienia skargi w terminie.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącego złożył zażalenie podnosząc, że w dniu [...]r. po godz. [...] u A. J. chorego na nowotwór jamy brzusznej wystąpiły wymioty, a zatem wymagał w tym dniu nieprzerwanej opieki. W tej sytuacji, S. J. zrezygnował z nadania skargi na poczcie, która czynna jest do godz. [...]. Podniósł, że nie mógł skorzystać z pomocy siostry w złożeniu skargi, gdyż mieszka ona pod innym adresem, a w tym dniu nie odwiedziła ich.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt I OZ 1006/09 uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Uzasadniając orzeczenie stwierdzono, że choroba powodująca nagłe i nieprzewidywalne pogorszenie stanu zdrowia mogła uniemożliwić pełnomocnikowi, który jednocześnie jest opiekunem skarżącego, wniesienie skargi w terminie. Ponadto podniesiono, że trudno jest wymagać od skarżącego, aby wniesienia skargi podjęła się siostra, która nie zamieszkuje wraz z nim.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze