Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2009 r. oddalającego skargę P. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Uzasadnienie :

Wyrokiem z dnia 11 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę P. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 października 2008 r. Nr SKO.JB/430/2971/2008 w przedmiocie zasiłku stałego.

W dniu [...] r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oraz o przyznanie prawa pomocy.

W dniu [...] r. Sąd doręczył P. J. odpis wyroku z uzasadnieniem.

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. Na mocy powyższego postanowienia Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła jako pełnomocnika radcę prawnego K. B.

W dniu [...] r. pełnomocnik P. J. wniósł skargę kasacyjną od wyroku z dnia [...] r. z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Do skargi załączył pełnomocnictwo z dnia [...] r. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik wskazał, że uchybienie terminu nastąpiło na skutek trwania w czasie procedury związanej z udzieleniem prawa pomocy. Ponadto podniósł, że w dniu [...] r. ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, albowiem w tym dniu skarżący udzielił stosownego pełnomocnictwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić wówczas, gdy strona we wniosku o przywrócenie terminu uprawdopodobni, że mimo całej staranności, z przyczyn od niej niezależnych, nie mogła dokonać czynności w terminie.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu, wnosi się do sądu w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 ww. ustawy).

W przedmiotowej sprawie jako przyczynę uchybienia terminu należało uznać wymóg sporządzenia skargi przez profesjonalnego pełnomocnika (art. 175 ww. ustawy) i związaną z tym procedurę przyznania prawa pomocy uruchomioną na wniosek skarżącego.

W tej sytuacji za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej należało uznać dzień, w którym radca prawny ustanowiony pełnomocnikiem dla strony w ramach udzielonej pomocy prawnej miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu w dniu

[...] r. spowodowało ustanie przyczyny uchybienia terminu. Zatem wniosek o przywrócenie terminu wniesiony w dniu [...] r. został złożony z zachowaniem siedmiodniowego terminu.

Ponadto we wniosku uprawdopodobniono, że uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej było niezawinione przez stronę, albowiem spowodowane zostało rozciągnięciem w czasie czynności związanych z przyznaniem i realizacją przyznanego prawa pomocy, które umożliwiło skarżącemu wniesienie skargi kasacyjnej.

Skarżący spełnił również przesłankę wynikającą z art. 87 § 2 ww. ustawy, albowiem wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu dokonał czynności, której nie dokonał w terminie tj. wniósł skargę kasacyjną.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze