Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązanie do jego zwrotu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązanie do jego zwrotu postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] r., nr [...] w sprawie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla uprawnionej J. K. od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. w kwocie [...]zł jako świadczenie nienależnie pobrane i zwrotu ww. świadczenia.

W treści skargi skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W. K. podała, że w wyniku wydania zaskarżonej decyzji OPS w D. wstrzymał wypłatę świadczenia aktualnie przyznanego, potrącając z niego należność wynikającą z zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), zwanej dalej "P.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W razie wniesienia skargi organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać z urzędu lub na wniosek wykonanie zaskarżonego aktu w całości lub w części. Jednakże po przekazaniu skargi przez organ, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (art. 61 § 3 P.p.s.a.).

W niniejszej sprawie decyzja, której wstrzymania wykonania domaga się skarżąca, nakłada również obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ocenie Sądu, wykonanie tej decyzji mogłoby w sposób istotny zachwiać jej kondycją finansową. Dopuszczalna, natychmiastowa egzekucja całości lub znacznej części wynikającej z zaskarżonej decyzji kwoty nienależnie pobranych świadczeń, mogłaby spowodować trudne do odwrócenia skutki poprzez pozbawienie skarżącej i będących na jej utrzymaniu dzieci środków do życia. Sąd zważył przede wszystkim, że skarżąca, jak wynika z akt sprawy, w listopadzie 2016 r. otrzymywała wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w kwocie [...]zł netto. Na jej utrzymaniu oprócz córki pozostawał jeszcze małoletni syn.

Wyjaśnienia przy tym wymaga, że w ramach rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej, poprzez wstrzymanie wykonania decyzji sąd nie bada prawidłowości wydania tej decyzji w aspekcie jej zgodności z prawem, ale to, czy jej wykonanie, jeszcze przed prawomocnym jej skontrolowaniem, może doprowadzić do sytuacji wyjątkowych, zagrażających chronionym dobrom skarżącej. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu traci moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę, bądź uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

Z tych względów, Sąd działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze