Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Anna Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. działającej w imieniu i na rzecz małoletniej W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1023/08 w sprawie ze skargi A. K. działającej w imieniu i na rzecz małoletniej W. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej-

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Wa1023/08 oddalił skargę A. K., działającej w imieniu i na rzecz małoletniej W. K., na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku. Powyższy wyrok stał się prawomocny od dnia 6 grudnia 2008 r.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. A. K. wniosła do Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku z dnia 5 listopada 2008 r. oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wskazała, iż nie została ona poinformowana o przysługującym jej środku zaskarżenia, ponadto nie otrzymała w ustawowym terminie odpisu wyroku z dnia 5 listopada 2008 r., co uniemożliwiło jej złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1023/08 odmówił skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku z powodu uchybienia terminu do wniesienia tego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Niedopuszczalność wniosku oznacza, iż brak jest koniecznych warunków umożliwiających jego rozpoznanie. Ponadto o niedopuszczalności wniosku można mówić wtedy, gdy strona nie uchybiła terminowi, o którego przywrócenie wnosi (por. T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska w "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 338).

W niniejszej sprawie A. K. wniosła jednocześnie o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku.

Zgodnie z art. 177 § 1 cyt. ustawy skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do art. 141 § 2 cytowanej ustawy w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Z przytoczonych wyżej przepisów ustawy wynika, iż doręczenie stronie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem otwiera termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Oznacza to, iż skuteczne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w przypadkach oddalenia skargi, a w konsekwencji doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem jest warunkiem niezbędnym do wniesienia skargi kasacyjnej. (por. postanowienie NSA z dnia 1 marca 2005r. sygn. akt. II GZ 9/05 oraz postanowienie NSA z dnia 7 lipca 2004 r. sygn. akt. GZ 25/04, publ. ONSA i WSA 2005/1/12, M. Prawn. 2004/15/681).

W niniejszej sprawie skarżąca złożyła co prawda wniosek o sporządzenie uzasadnienia, ale z uwagi na uchybienie terminu do jego wniesienia, Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r. odmówił uwzględnienia tego wniosku. Stąd też należy przyjąć, iż wniosek ten nie wywarł skutku prawnego w postaci otwarcia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. To z kolei prowadzi do przekonania, iż skarżąca nie uchybiła trzydziestodniowemu terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, ponieważ w ogóle się on nie rozpoczął.

Reasumując, wniosek A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1