Skarga Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2009 r. nr LEX.I.0911/39/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli postanawia - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2009 r. nr LEX.I.0911/39/09 stwierdzające nieważności § 6 oraz § 7 ust. 3 uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr LII/1582/2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Zauważyć należy, że stosownie do treści art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone zaś podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze (art. 98 ust. 3 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym).

Wobec takiego brzmienia przepisu nie ulega wątpliwości, iż legitymację do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru posiada wyłącznie gmina bądź związek międzygminny.

W tej sytuacji skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wniesiona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że powołany w skardze, jako podstawa prawna jej wniesienia, art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dotyczy udziału w postępowaniu sądowadministracyjnym uczestnika postępowania. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi określa natomiast art. 50 tej ustawy. Stosownie do treści tego przepisu uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art.. 50 § 1 ustawy. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi (art. 50 § 2 ustawy). Zauważyć jednak należy, że przepis ten ma charakter lex generalis i znajduje zastosowanie w takim zakresie, w jakim legitymacja skargowa nie została odmiennie ujęta w innej ustawie. Ustawą stanowiącą lex specialis jest powołana wyżej ustaw o samorządzie gminnym, która określa podmioty uprawnione do wniesienia skargi na rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1