Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania podwyższonego dodatku specjalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Anna Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania podwyższonego dodatku specjalnego postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku -

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (art. 141 § 2 cytowanej ustawy).

Z powyższego wynika, iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed ogłoszeniem wyroku lub przed doręczeniem wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych.

W rozpatrywanej sprawie skarżący P. K. w dniu 26 maja 2009 r. (data stempla pocztowego) wniósł do Sądu pismo informujące, iż nie będzie mógł stawić się na wyznaczonej rozprawie w sprawie z jego skargi, która ma się odbyć w dniu 16 czerwca 2009 r. Jednocześnie, w przypadku oddalenia jego skargi, wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. II SA/Wa 159/09.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w dacie złożenia przez skarżącego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie wydał w jego sprawie orzeczenia kończącego postępowanie, wniosek należy uznać za przedwczesny.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej