Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. P. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej postanawia -odrzucić skargę-

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej
Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 powołanej ustawy).

C. P. zaskarżoną decyzję Ministra Obrony Narodowej otrzymał w dniu 11 września 2009 r. Skarżący w ustawowym terminie nadał skargę w urzędzie pocztowym, jednakże skierował ją do Wojskowego Biura Emerytalnego [...], a nie do organu, który zaskarżoną decyzję wydał. W dniu 7 października 2009 r. przedmiotowa skarga wpłynęła do Wojskowego Biura Emerytalnego [...], którego Dyrektor, przy piśmie z dnia 14 października 2009 r., przekazał ją Ministrowi Obrony Narodowej (organowi właściwemu).

W tej sytuacji za datę wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy uznać dzień przekazania skargi przez organ niewłaściwy - Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego [...], organowi właściwemu - Ministrowi Obrony Narodowej, tj. najwcześniej dzień 14 października 2009 r. (data wytworzenia pisma, przy którym przekazano skargę). Mając na uwadze, że 30-dniowy termin na wniesienie skargi upływał w dniu 13 października 2009 r. stwierdzić należy, że niniejsza skarga złożona została z uchybieniem ustawowego terminu, a tym samym jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej