Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej WSA) wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ze skargi A. S. (dalej skarżąca) na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddalił skargę.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 4 marca 2013 r.

Skarżąca wnioskiem z dnia 30 maja 2013 r., złożonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, wystąpiła do WSA o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 2 sierpnia 2013 r., sygn. akt II 1914/12, skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Pismem z dnia 3 września 2013 r. skarżąca reprezentowana przez fachowego pełnomocnika procesowego wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej i równocześnie złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r. W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącej zwrócił uwagę, że skarżąca w dniu 24 kwietnia 2013 r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wobec czego Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych tego wniosku poprzez uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących brak winy w uchybieniu terminu, wskazanie kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu oraz nadesłanie skargi kasacyjnej. W odpowiedzi skarżąca złożyła wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu. Pełnomocnik skarżącej dodał, że o ustanowieniu jej pełnomocnikiem z urzędu w niniejszym postępowaniu został poinformowany przez Okręgową Radę Adwokacką w W. dnia 30 sierpnia 2013 r. W dniu 3 września 2013 r. zapoznał się z aktami sprawy. Pełnomocnik skarżącej podniósł, że przyczyna uchybienia terminowi ustała w dniu 30 sierpnia 2013 r., w którym pełnomocnik zostaje powiadomiony o ustanowieniu go do prowadzenia konkretnej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej ppsa), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu do jej dokonania. Zgodnie z art. 87 § 1 ppsa, wniosek taki wraz ze stosownym pismem należy wnieść w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobniając przy tym okoliczności wskazujące na brak winy (art. 87 § 2 ppsa).

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że złożenie przez stronę wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia, a niemożność wniesienia tego środka w ustawowym terminie z przyczyn niezawinionych przez tego pełnomocnika lub przez stronę może stanowić jedynie podstawę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu (postanowienie SN z dnia 27.09.2001 r., sygn. akt II UZ 51/01, OSNP 2003/13/324).

Strona 1/2