Sprawa ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Walawski, Sędziowie WSA Jacek Fronczyk, Ewa Marcinkowska (spr.), Protokolant spec. Bogumiła Kobierska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie

P. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do służby w Agencji Wywiadu.

W piśmie procesowym z dnia 30 stycznia 2012 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę. Skarżący wniósł również o umorzenie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie do treści art. 60 powołanej ustawy skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi, dokonane przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia 30 stycznia 2012 r., jest dopuszczalne, gdyż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 60 cytowanej ustawy.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1