Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 w sprawie ze skargi J. F. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi J. F. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne, wyrokiem z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12, oddalił przedmiotową skargę.

Pismem z dnia 22 marca 2013 r. skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o uzasadnienie ww. wyroku.

Odpis przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 17 maja 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy), przy piśmie Sądu z dnia 13 maja 2013 r.

Pismem z dnia 01 czerwca 2013 r. (07 czerwca 2013 r. - data stempla pocztowego), zatytułowanym "zażalenie", J. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12.

Postanowieniem z dnia 08 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. skargę kasacyjną, uznając, że skarga kasacyjna wniesiona przez J. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 sporządzona została przez osobę nieuprawnioną, a w związku z czym jest ona niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Odpis przedmiotowego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 12 lipca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy), przy piśmie Sądu z dnia 09 lipca 2013 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2013 r. (20 lipca 2013 r. - data stempla pocztowego) J. F. wniósł bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na ww. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12.

Przedmiotowe zażalenie zostało przekazane Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie przy piśmie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA z dnia 24 lipca 2013 r. nr OI L.dz. 247/13 w dniu 25 lipca 2013 r. (data wpływu zażalenia do Biura Podawczego WSA w Warszawie).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej: ppsa, zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Zgodnie z treścią art. 197 § 2 ppsa, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Na podstawie art. 178 ww. ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przepis art. 194 § 4 ppsa, wprowadza tzw. przymus adwokacko-radcowski przy sporządzaniu zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Użyte w omawianym przepisie sformułowanie: "powinno być sporządzone" w języku prawniczym oznacza obowiązek sporządzenia pisma procesowego zawierającego zażalenie, tj. napisania i podpisania, przez profesjonalny podmiot - adwokata lub radcę prawnego. Powyższe pokazuje, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez osoby wymienione w art. 194 § 4 ppsa.

Strona 1/2