Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające wniosek o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 w sprawie ze skargi J. F. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi J. F. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne, wyrokiem z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12, oddalił przedmiotową skargę.

Pismem z dnia 22 marca 2013 r. skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o uzasadnienie ww. wyroku.

Odpis przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 17 maja 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy), przy piśmie Sądu z dnia 13 maja 2013 r.

Pismem z dnia 31 maja 2013 r. (31 maja 2013 r. - data stempla pocztowego) J. F. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o uzupełnienie przedmiotowego wyroku. W ocenie skarżącego, Sąd nie orzekł o całości skargi, albowiem pominął istotne okoliczności faktyczne i prawne, które zawarł w swojej skardze.

Postanowieniem z dnia 06 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. wniosek o uzupełnienie przedmiotowego wyroku, jako zgłoszony z uchybieniem terminu określonego w art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej: ppsa.

Odpis przedmiotowego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 13 czerwca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy), przy piśmie Sądu z dnia 07 czerwca 2013 r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. (14 czerwca 2013 r. - data stempla pocztowego) J. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na ww. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12.

Postanowieniem z dnia 08 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. zażalenie, uznając, że jest ono niedopuszczalne, albowiem postanowienie o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie wyroku, jako zgłoszonego z uchybieniem terminu określonego w art. 157 § 1 ppsa, nie stanowi postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Odpis przedmiotowego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 12 lipca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych sprawy) przy piśmie Sądu z dnia 09 lipca 2013 r., z pouczeniem o dopuszczalności zażalenia oraz o terminie i sposobie jego wniesienia.

Pismem z dnia 19 lipca 2013 r. (19 lipca 2013 r. - data stempla pocztowego) J. F. wniósł bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na ww. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2220/12.

Przedmiotowe zażalenie zostało przekazane Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie przy piśmie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA z dnia 24 lipca 2013 r. nr OI L.dz. 246/13 w dniu 25 lipca 2013 r. (data wpływu zażalenia do Biura Podawczego WSA w Warszawie).

Strona 1/2