Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Walawski po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] Sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zwrócić uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. [...] Sp. z o o. z siedzibą w W. wniosło skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych.

W wyznaczonym przez Sąd terminie został uiszczony od skargi należny wpis.

Pełnomocnik strony skarżącej pismem z dnia 6 lipca 2009 r. cofnął złożoną skargę i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Oznacza to, że sąd może odmówić uwzględnienia żądania skarżącego wtedy, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub stanowiące przyczynę wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej.

W niniejszej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Jednocześnie stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej wyżej ustawy, należało zwrócić stronie uiszczony wpis od wniesionej skargi, gdyż jak zostało przyjęte w orzecznictwie sądów administracyjnych, pomimo tego, że zmienił się sposób wnoszenia skargi do sądu i nie występuje już potrzeba wysyłania przez sąd odpisu skargi do organu w celu ustosunkowania się do niej, postanowienia wydawane w związku z odrzuceniem lub cofnięciem skargi skierowanej do sądu za pośrednictwem organu powinny zawierać z urzędu orzeczenie o zwrocie całego wpisu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych