Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Ewa Pisula-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego postanawia -odrzucić skargę-

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

W dniu [...] marca 2009 r. T. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę, datowaną na dzień [...] marca 2009 r., na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...].

Jednocześnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie pod sygn. II SA/Wa 394/09 zarejestrowana jest sprawa ze skargi T. P. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] (skarga wniesiona w dniu [...] marca 2009 r.).

Wskazane wyżej skargi dotyczą tej samej decyzji administracyjnej. W niniejszej sprawie zachodzi więc tożsamość podmiotów i przedmiotu postępowania z będącą w toku sprawą II SA/Wa 394/09.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 oraz § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Strona 1/1