Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

Spółka - "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w [...] - pismem z dnia 10 maja 2012 r. wniosła skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1112/12 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 11 października 2011 r., stwierdził, że zaskarżona decyzji nie podlega wykonaniu w całości oraz orzekł o zwrocie kosztów postępowania między stronami (k-113 akt).

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt I OSK 978/13 uchylił zaskarżony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego (k-174 akt).

Skarżąca Spółka pismem z dnia 6 lutego 2015 r., na podstawie art. 60 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cofnęła wniesioną skargę z dnia 10 maja 2012 r. i wniosła o umorzenie postępowania sądowego (k-189 akt).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie cofnięcie skargi nie budzi wskazanych wyżej wątpliwości, a zatem wola skarżącej, jako dysponenta skargi jest dla Sądu wiążąca. Za dopuszczalne należy uznać cofnięcie skargi po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania sprawy. W takiej sytuacji sprawa powraca bowiem do wojewódzkiego sądu administracyjnego ze wszystkimi konsekwencjami, jakie się z tym wiążą w zakresie czynności dyspozytywnych stron (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 219), por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2010 r., sygn. akt VIII SA/Wa 869/10, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 850/14 (publ. www. orzeczenia.nsa.gov.pl.).

Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 powołanej ustawy, orzekł jak w pkt 1 sentencji.

Uiszczony wpis od wniesionej skargi zwrócono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych