Sprawa ze skargi A. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zaliczenia do grupy inwalidztwa oraz stwierdzenia związku inwalidztwa ze służbą wojskową powstałego wskutek wypadku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska Ewa Marcinkowska (spr.) Protokolant Małgorzata Kukielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2010 r. sprawy ze skargi A. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia do grupy inwalidztwa oraz stwierdzenia związku inwalidztwa ze służbą wojskową powstałego wskutek wypadku postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6246 Orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie strona 1/4

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska orzeczeniem nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. działając na podstawie przepisów § 11 pkt 1 oraz § 31 i § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] maja 2004r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 133, poz. 1422 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania A. K., utrzymała w mocy orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. nr [...] z dnia [...] października 2009 r.

Do wydania powyższych orzeczeń doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 28 lipca 2009 r. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierował [...] A. K. do [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w celu określenia stanu zdrowia po zakończeniu służby poza granicami państwa.

[...] Wojskowa Komisja Lekarska w W. po przeprowadzeniu niezbędnych badań medyczno-lekarskich i skompletowaniu dokumentacji medyczno-kadrowej wydała w dniu [...] września 2009 r. orzeczenie nr [...].

W orzeczeniu tym jako schorzenia powodujące niezdolność do służby wojskowej ww. komisja rozpoznała:

1. przebyty w 2009 r. [...];

2. [...].

Na tej podstawie orzeczono trwałą niezdolność do zawodowej służby wojskowej - kat. "N" oraz trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny - kat. "E".

Jednocześnie orzekająca komisja ustaliła, iż schorzenia nr 1 i 2 pozostają bez związku ze służbą wojskową.

Od powyższego orzeczenia A. K. odwołał się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska orzeczeniem nr [...] z dnia [...] października 2009 r. uchyliła zaskarżone orzeczenie i przekazała sprawę [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu tego orzeczenia organ odwoławczy wykazał, iż schorzenie nr 1 tj. [...] nie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym ze służbą wojskową, odnośnie natomiast schorzenia nr 2 - [...] należy określić jako pozostającą w związku ze służbą wojskową. Powyższe skutkuje zaś zaliczeniem orzekanego do II grupy inwalidztwa bez związku ze służbą wojskową oraz do III grupy inwalidztwa w związku ze służbą wojskową.

[...] Wojskowa Komisja Lekarska w W. rozpoznając ponownie sprawę wydała w dniu [...] października 2009 r. orzeczenie nr [...].

W orzeczeniu tym wśród schorzeń powodujących niezdolność do służby wojskowej ponownie wymieniono przebyty w 2009 r. [...] oraz [...]. Komisja ponownie też określiła, iż powodują one trwałą niezdolność do zawodowej służby wojskowej - kat. "N" oraz trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny - kat. "E".

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że schorzenie nr 1 - nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, natomiast schorzenie nr 2 - pozostaje w związku ze służbą wojskową. Schorzenie nr 1 powoduje zaliczenie badanego do II grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia, zaś schorzenie nr 2 do III grupy inwalidztwa - w związku ze służbą wojskową.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6246 Orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska