Wniosek w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 672/11 odrzucającego skargę D. P. na pismo Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej -

Inne orzeczenia o symbolu:
6246 Orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie

Pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. (nadanym w Urzędzie Pocztowym w dniu 3 sierpnia 2011 r.) pełnomocnik ustanowiony dla skarżącego w ramach prawa pomocy, wniósł wraz ze skargą kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r., odrzucającego skargę D. P. na pismo Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą, wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał, że do uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej doszło bez winy skarżącego. Przyczyna uchybienia terminu ustała z chwilą doręczenia pełnomocnikowi zawiadomienia o wyznaczeniu go pełnomocnikiem, tj. w dniu 5 lipca 2011 r. W dniu 3 sierpnia 2011 r. wyznaczony pełnomocnik złożył skargę kasacyjną w polskim Urzędzie Pocztowym.

Okręgowa Rada Adwokacka w W., pismem z dnia 7 września 2011 r. poinformowała Sąd, że pismo o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu dla D. P. zostało wysłane do adw. R. K. w dniu 21 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powoływanej dalej jako P.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Stosownie zaś do treści art. 86 § 1 zd. 1 P.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, 2 i 4 P.p.s.a.).

W niniejszej sprawie odpis postanowienia z dnia 19 maja 2011 r., od którego przysługiwała skarga kasacyjna, doręczono skarżącemu w dniu 26 maja 2011 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 48 akt sądowych). Wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony w dniu 29 maja 2011 r. w Zakładzie Karnym w C., a w dniu 31 maja 2011 r. w polskim Urzędzie Pocztowym.

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2011 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata. W dniu 5 lipca 2011 r. wyznaczony adwokat zapoznał się z aktami sprawy, zaś w dniu 3 sierpnia 2011 r. wniósł skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna został wniesiona z uchybieniem terminu, który upłynął w dniu 26 czerwca 2011 r., jednak zdaniem Sądu uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy skarżącego. W terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, skarżący na urzędowym formularzu zwrócił się o przyznanie prawa pomocy. Po ustanowieniu przez Sąd profesjonalnego pełnomocnika dalsze czynności podejmował już ustanowiony w sprawie adwokat. Po zapoznaniu się z aktami sprawy w dniu 13 lipca 2011 r. wyznaczony pełnomocnik sporządził i wniósł skargę kasacyjną od postanowienia Sądu z dnia 19 maja 2011 r. Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 8 czerwca 2006 r., sygn. akt I FZ 198/06, stanął na stanowisku, że w wypadku ustanowienia adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) w trybie art. 244 P.p.s.a., dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 87 § 1 P.p.s.a.), jest dzień, w którym adwokat (radca prawny, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu pełnomocnkiem w sprawie.

Wobec powyższego, w ocenie Sądu, niezachowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego i jego pełnomocnika. Określony w ustawie przymus adwokacko-radcowski uniemożliwiał skarżącemu, którego sytuacja materialna nie pozwalała na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru, wniesienie skargi kasacyjnej w terminie. Fakt wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem o ustanowienie adwokata w otwartym terminie do wniesienia skargi kasacyjnej oznacza, że dołożył on należytej staranności w prowadzeniu własnej sprawy. W związku z powyższym nie można zarzucić mu winy w niezachowaniu ustawowego terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Spełnione ponadto zostały pozostałe przesłanki z art. 87 P.p.s.a., warunkujące możliwość przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6246 Orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska