Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Sędziowie WSA Janusz Walawski Anna Mierzejewska Protokolant specjalista Marek Kozłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2014 r. sprawy ze skargi Polskiego Związku [...] na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie -

Uzasadnienie strona 1/2

Przedmiotem niniejszego postępowania jest skarga Polskiego Związku [...] (dalej jako skarżący) na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] sierpnia 2013 r. nr [...], którym zostało utrzymane w mocy postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] sierpnia 2013 r. nr [...] nakładające na skarżącego grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 25.000 zł.

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt

II SA/Wa 2199/13 toczy się postępowanie ze skargi Polskiego Związku [...] na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] września 2013 r. nr [...], utrzymujące w mocy postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] sierpnia 2013 r.

nr [...] oddalające zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego wszczętego tytułem wykonawczym nr [...] z [...] sierpnia 2013 r., wystawionym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w związku z niewykonaniem dobrowolnie przez skarżącego decyzji administracyjnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] września 2011 r. sygn. [...] utrzymanej w mocy decyzją administracyjną tego organu z [...] stycznia 2012 r. sygn. [...].

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej P.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zarówno w piśmiennictwie, jak i judykaturze kwestia warunków dopuszczalności zastosowania powyższego przepisu ujmowana jest jednolicie. Podnosi się, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania wówczas, gdy orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowadministracyjnym. Wtedy w sprawie sądowadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne, a więc sytuacja, gdy uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia występującego w sprawie, może wpływać na wynik postępowania, uzasadniając celowość wstrzymania czynności w postępowaniu do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii (zob. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, pod. red. T. Wosia, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańskiej, wyd. 2, s. 456 i n.). Musi istnieć ścisły związek między sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego, rozumiany w ten sposób, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego musi stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej (tak m.in. wyrok NSA z dnia 8 lipca 2008 r., II OSK 792/07). Związek postępowań, o których mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., nie może być jedynie pośredni (zob. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, pod. red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, s. 488).

Sytuacja wynikająca z treści powyższej regulacji ma miejsce w rozpoznawanej sprawie.

Strona 1/2