Sprawa ze skargi P. L., P. L. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L., P. L. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt II SAB/Wr 15/13 postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie skargę na wyżej oznaczone postanowienie złożyła radca prawna J. K.. W dniu 10 marca 2015 r. doręczono jej wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez złożenie do akt pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżących przed sądami administracyjnymi oraz uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 zł. Wyznaczony termin upływał w dniu 17 marca 2015 r. Skarżący dotychczas nie uzupełnili ww. braku skargi i nie uiścili w całości należnego wpisu sądowego od skargi.

W piśmie z dnia 6 marca 2015 r. radca prawna M.O. oświadczyła, że w imieniu skarżących cofa skargę. Do pisma załączyła pełnomocnictwa upoważniające ją do reprezentowania skarżących w sprawie, z którego wynika także, że skarżący P. L. cofa pełnomocnictwo radcy prawnej J. K..

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 3 i art. 37 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- zwanej dalej p.p.s.a. (t. jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 270 ze zm.) pełnomocnik strony obowiązany jest wraz ze skargą złożyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Powyższy brak uniemożliwia, bowiem nadanie skardze dalszego biegu. W niniejszej sprawie radca prawna J.K. złożyła do akt nieprawidłowe pełnomocnictwo albowiem była to nieuwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa z dnia 20 marca 2012 r. upoważniającego ją do reprezentowania skarżących wyłącznie przed organami administracji. W tym stanie rzeczy, skoro mimo wezwania Sądu, nie uzupełniono ww. braku formalnego skargi, skutkować to musi jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 § 3 i art. 49 § 1 p.p.s.a.. Samo ustanowienie w między czasie nowego pełnomocnika w sprawie (nawet prawidłowo umocowanego) nie konwalidowało powyższego braku.

Nadto zgodnie z art. 219 § 1 w zw. z art. 230 § 1 p.p.s.a. wnoszący pismo wszczynające postępowanie jest zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego. W przypadku nie uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi nie jest możliwe nadanie skardze dalszego biegu i wyznacza się wówczas skarżącemu termin do usunięcia tego braku. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminie obliguje Sąd do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 powołanej ustawy). Dotyczy to skargi w ogóle nieopłaconej lub opłaconej częściowo. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda