Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia WSA Władysław Kulon Sędzia WSA Alicja Palus Protokolant: Asystent sędziego Łukasz Cieślak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 września 2016 r. sprawy ze skargi A. SA z siedzibą w L. na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. z dnia 1 października 2015 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 29 marca 2016 r. skarżąca spółka B. SA z/s w L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. (dalej: A.) nr [...]z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący A. wniósł o oddalenie skargi.

Pismem przygotowawczym z dnia 16 września 2016 r. pełnomocnik A. poinformował, że uchwałą nr [...] z dnia 22 czerwca 2016 r. A. ustaliło nowe stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności, uchylając jednocześnie uchwałę nr [...] z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienioną uchwałą nr [...] z dnia 5 stycznia 2016 r. Pełnomocnik A. wskazał, że na mocy uchwały z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r. Poinformował również, że w odniesieniu do tej uchwały została wydana uchwała nr [...] r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 3739) stwierdzająca nieważność § 4 uchwały. Przepis § 4 stanowił, że "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona według stawek ustalonych uchwałą nr [...] z dnia 1 października 2015 r. ze zmianami stanowi nadpłatę w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa i zostanie zliczona na poczet bieżących zobowiązań. W pozostałym zakresie Kolegium RIO nie zakwestionowało przyjętych przez A. zapisów uchwały. Tym samym, od dnia 1 lutego 2016 r., a więc od dnia objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli wybranych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym m.in. skarżącej) obowiązują stawki opłat ustalone w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej: p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, stosownie zaś do treści art. 3 § 2 pkt 5 kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonując kontroli zaskarżonej uchwały A. nr [...] z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, Sąd stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zachodzi bezprzedmiotowość postępowania sądowego. Przesłanka bezprzedmiotowości występuje, gdy brak jest podstaw prawnych do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy. Oznacza brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, skutkującego tym, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Jest to orzeczenie formalne, kończące postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia. Bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego zachodzi między innymi wtedy, kiedy w toku danego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia (por. wyrok NSA z dnia 24 marca 1992 r., SA/Wr 96/92, OSP 1993, z. 7, poz. 149).

Strona 1/2