Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu W. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA del. do WSA - Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Powiatu W. z dnia 23 października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu W. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym(Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Z treści przywołanych wyżej regulacji wprost wynika, iż poczynając od dnia 1 stycznia 2004 r. do tzw. "spraw starych" będzie stosowało się "nowe przepisy", z wyłączeniem obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. przepisów o wpisie i innych kosztach sądowych.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca pismem z dnia 15 stycznia 2004 r. cofnęła skargę wniesioną w dniu 8 grudnia 2003 r. (data wpływu).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:

Przepis art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesową skarżącego - w świetle materiału sprawy - należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. Postępowanie sądowe stało się zatem w tej sprawie bezprzedmiotowe. W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

Strona 1/1