Wniosek Wojewody D. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu Ś. a Wojewodą D. w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Ś.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Julia Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wojewody D. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu Ś. a Wojewodą D. w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Ś. z dnia [...] Nr [...] uzgadniającej warunki rekultywacji działki nr 137/2, obręb Ź., miejscowość Ź., gmina M., w części przekształconej niekorzystnie w formę wyrobiska, w zakresie okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2010 r. postanawia uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 maja 2008 r. Wojewoda D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego między Starostą Powiatu Ś. a Wojewodą D. w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Ś. z dnia [...] Nr [...] uzgadniającej warunki rekultywacji działki nr 137/2, obręb Ź., miejscowość Ź., gmina M., w części przekształconej niekorzystnie w formę wyrobiska, w zakresie okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Stosownie zaś do postanowień art. 15 § 1 pkt.4 w/w ustawy, spory, o których mowa w art. 4 ustawy rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.

Po myśli art. 59 § 1 powyższej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekażę sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta