Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego miasta L.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 15 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 15 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego miasta L. postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Skargą z dnia 21 maja 2010 r. pełnomocnik Z. S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 15 marca 2010 r. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego miasta L. Równocześnie ze skargą pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, wskazując, że niedochowanie tego terminu nastąpiło wskutek okoliczności, za które skarżący nie ponosi odpowiedzialności. Pełnomocnik wyjaśnił, że przesyłkę zawierającą zaskarżoną decyzję odebrała bezpośrednio żona skarżącego - J. S.. Jednakże ze względu na swoje problemy ze zdrowiem nie przekazała ona tej przesyłki, ani informacji o niej skarżącemu aż do dnia 17 maja 2010 r. Pełnomocnik zwrócił uwagę, że J. S. ma od wielu lat bardzo poważne problemy z pamięcią. Mimo stosunkowo młodego wieku przebyła już cztery udary mózgu. Codziennie stosuje silne leki, które pozwalają nieco zminimalizować możliwość kolejnego udaru. Mają one jednak również wpływ na jej stan psychiki oraz pojawiające się systematycznie okresy, w czasie których jej kontakt ze światem zewnętrznym jest bardzo utrudniony. Na dowód przedstawionych wyżej okoliczności pełnomocnik przedstawił dokumentację medyczną leczenia J. S. (karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 22 maja 1993 r., karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 17 maja 1994 r., karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 9 czerwca 1995 r., karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 25 lipca 2002 r. wynik badania rezonansu magnetycznego z dnia 13 października 1994 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.; w skrócie: u.p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Treść powyższego przepisu stanowi o konieczności złożenia przez stronę, która uchybiła terminowi, wniosku uprawdopodabniającego okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminowi. Ponadto równocześnie z wnioskiem powinna ona dopełnić czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 2 i § 4 u.p.p.s.a.).

W niniejszej przypadku skarżący dochował rygorów przewidzianych przez wskazane normy prawa procesowego. Niezależnie od tego, w ocenie Sądu strona wykazała brak winy w uchybieniu terminowi do wniesienia skargi, czemu dowodzi przedłożona przez skarżącego dokumentacja medyczna. Treść tych dokumentu pozwala uznać za wiarygodne twierdzenie strony, że ze względu na problemy ze zdrowiem małżonka skarżącego, nie przekazała adresowanej do niego przesyłki, ani informacji o niej aż do dnia 17 maja 2010 r., co uniemożliwiło skarżącemu dochować terminu przewidzianego do wniesienia skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 86 § 1 u.p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze