Zażalenie na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia uczestnika postępowania K. W. z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ze skargi B. W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. uczestnik postępowania K. W. złożył zażalenie na postanowienie wydane w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 361/18 wnosząc o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W treści zażalenia nie wskazano jednak dokładnie zaskarżonego postanowienia. Uczestnik postępowania w uzasadnieniu zażalenia wskazał jedynie, że jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika powinien mieć dla sądu priorytetowe znaczenie i powinien być rozpoznany w pierwszej kolejności.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. wezwano uczestnika postępowania do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 6 czerwca 2019 r. poprzez złożenie trzech odpisów zażalenia oraz oznaczenie zaskarżonego postanowienia wraz ze wskazaniem jego daty w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Z akt sprawy wynika, że pomimo skutecznego doręczenia wezwania uczestnikowi postępowania w dniu 27 czerwca 2019 r. nie uczyniono zadość wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej w skrócie p.p.s.a.) zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Ponadto, w myśl art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Zatem w niniejszej sprawie odpowiednio zastosowanie znajduje art. 178 p.p.s.a., w myśl którego wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przenosząc powyższe w realia niniejszej sprawy wskazać należy, że zażalenie wniesione przez K. W. nie wskazuje zaskarżonego postanowienia, co nie pozwala sądowi na identyfikację przedmiotu zażalenia. Wskazany brak formalny zażalenia uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu, tj. wywołania właściwych skutków procesowych zarówno w stosunku do sądu, jak i pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Z treści zażalenia uczestnika postępowania z dnia

6 czerwca 2019 r. nie sposób wywieść, które z wydanych w sprawie o sygn. II SA/Wr 361/18 postanowień stanowi przedmiot zażalenia. Uczestnik postępowania pomimo doręczenia mu wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia w dniu 27 czerwca 2019 r. nie uczynił zadość wezwaniu.

Wskazana okoliczność uzasadnia odrzucenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zażalenia uczestnika postępowania na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda